GDI 18

Stowarzyszenia: Jakie są konsekwencje w podatku CIT otrzymania przez OZZ dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury

Zdaniem organów podatkowych organizacje zarządzania zbiorowego nie mogą korzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wobec dofinansowania otrzymanego z Funduszu Promocji Kultury. Ograniczenie to dotyczy także przypadku przeznaczenia tych środków na działalność statutową.

Rozliczamy pożyczkę w sprawozdaniu finansowym

Pytanie: Nasze Centrum Kultury otrzymało pożyczkę od organizatora. Czy pożyczka jest instrumentem finansowym? Jak powinniśmy ją ująć w księgach rachunkowych i wycenić?

24

ręce w powitaniu, uścisku

Z jakich regionalnych programów operacyjnych instytucje kultury mogą pozyskiwać środki w 2017 roku

Projekt Umowy Partnerstwa przeznacza znaczne środki z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) na realizację 16 regionalnych programów operacyjnych. Wśród potencjalnych beneficjentów tych programów są szeroko rozumiane instytucje kultury. O ile centralne programy operacyjne dosyć skromnie zapraszają do współpracy instytucje kultury, o tyle w regionalnych programach operacyjnych wiele instytucji o zróżnicowanym profilu powinno znaleźć możliwość znalezienia dofinansowania swoich działań.

Umowa o pracę na czas wykonania powierzonej pracy w ośrodku kultury

Pytanie: Czy pracownika miejskiego ośrodka kultury można zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas wykonywania powierzonej pracy? Ustawa o pracowni­kach samorządowych nie przewiduje takiej umowy. Nadmieniam, że MOK jest zarejestrowaną instytucją kultury.

Twoja instytucja kultury w internecie – dla młodzieży i seniorów należy przygotować oddzielny mailing

Co zrobić, gdy dom kultury prowadzi zajęcia dla młodzieży i seniorów? W takiej sytuacji przyda się segmentacja treści, czyli różne mailingi dla różnych odbiorców. Personalizacja wyraża się nie tylko w treści, lecz i formie maila.

Numer specjalny 5

Obowiązki płatnika do końca lutego 2017 roku

Płatnicy mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatników (m.in. pracowników), którzy złożyli w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia następnego roku, oświadczenie PIT-12 (przed 10 stycznia 2017 r. przy rozliczeniu za 2016 r.) – art. 37 ust. 1 ustawy o PIT. Jeśli jednak podatnik nie złoży oświadczenia PIT-12 lub złoży je po terminie, płatnik, co prawda nie musi, ale może rozliczyć jego podatek dochodowy. Zależy to wówczas od jego woli.

Obowiązki instytucji kultury płatnika do końca stycznia 2017 roku

Złożenie przez podatnika oświadczenia PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, spowoduje, że pracodawca będzie miał obowiązek rozliczenia podatku dochodowego pracownika w zeznaniu PIT-40. Oświadczenie PIT-12 trzeba składać w podanym terminie co roku, jeśli podatnik chce, aby jego podatek rozliczył płatnik. Nie tu znaczenia okoliczność, że sytuacja podatnika nie uległa zmianie. Z oświadczenia PIT-12 powinno wynikać, że osoba je składająca:

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 17

Jak właściwie przeprowadzić inwentaryzację

Metody inwentaryzacji zapasów, terminy spisów, przygotowanie oraz rozliczenie inwentaryzacji, zasady inwentaryzacji wspomaganej informatycznie, regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji  zapasów, postępowanie poinwentaryzacyjne oraz odpowiedzialność za inwentaryzację zostało sprecyzowane w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z 28.07.2016 r. poz. 55) z 26.04. 2016 r.

dyrektor patrzy na zegarek

Jak przygotować się do zamknięcia 2016 roku w instytucjach kultury i przeprowadzić inwentaryzację – instrukcja krok po kroku

Na dzień kończący rok obrotowy instytucja kultury, jak każda inna jednostka stosująca przepisy ustawy o rachunkowości, jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1 uor). Podstawą prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury jest ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów, porównanie wartości z wynikami inwentaryzacji i wprowadzenie korekt oraz sporządzenie zestawienia obrotów i sald. Oto praktyczne wskazówki dwóch cenionych ekspertów, jak wywiązać się z tego obowiązku.

23

Na dyrektora instytucji kultury może zostać nałożona kara grzywny w wysokości nawet 30.000 zł

W instytucjach kultury dochodzi do przewinień, które dla dyrektora lub osób, które działają w jego imieniu mogą skończyć się odpowiedzialnością karną. Co do zasady odpowiedzialność ta będzie miała charakter wykroczeniowy. Jednak w sytuacji, gdy  sprawca dopuszcza się naruszeń w sposób uporczywy lub złośliwy, wówczas stają się one przestępstwem. Sprawdźmy zatem, kiedy to właśnie dyrektor bezpośrednio poniesie karę, a kiedy inna osoba, działająca w jego imieniu np. główna księgowa czy kadrowa.

Konflikt w instytucji kultury – czy dyrektora można odwołać

Sama sytuacja konfliktowa w instytucji kultury nie daje prawa organizatorowi do odwołania dyrektora – chyba że łączy się z nią naruszenie prawa przez dyrektora albo naruszenie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 16

Jak przeprowadzić inwentaryzację oraz przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia

Inwentaryzacja to jeden z kluczowych elementów harmonogramu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jej prawidłowe przeprowadzenie pozwala instytucjom kultury na weryfikację i aktualizację stanów księgowych aktywów i pasywów z ich stanem rzeczywistym. Kolejny etap po inwentaryzacji to zamknięcie ksiąg oraz wycena składników majątku na dzień bilansowy. Sprawdź, jak uniknąć błędów przy ich sporządzaniu.

22

Wyższe nagrody i odprawy dla pracowników – jakie warunki trzeba spełnić, aby móc je wypłacić

Pytanie: Czy można w regulaminie wynagradzania pracowników GOK-u zwiększyć odprawę emerytalno-rentową np. z 3 do 6 miesięcy. Czy można zwiększyć dodatek i wiek w nagrodach jubileuszowych np. po lat 45 latach 400% wynagrodzenia miesięcznego?

W jaki sposób dyrektor instytucji kultury powinien zapobiegać mobbingowi

To dyrektor instytucji kultury powinien zapobiegać mobbingowi. Jeśli natomiast zarzuty takie postawione zostaną właśnie jemu, wiedza na ten temat przyda się do własnej obrony. Szczególnie teraz, gdy instytucja mobbingu staje się sposobem walki niektórych pracowników z niewygodnymi szefami.

W jaki sposób bezpiecznie użytkować maszyny i urządzenia techniczne sceny i estrady

Instalowane w teatrach urządzenia techniczne górnej maszynerii scenicznej obejmują mosty oświetleniowe, mechanizmy kurtynowe, napędy klap oddymiających i kurtyn przeciwpożarowych, a ponadto okucia i akcesoria dla podwieszania elementów dekoracji i rekwizytów.

21

Ważna informacja dla stowarzyszeń: Zmiany w reemisji programów przez operatorów sieci kablowych

Od 9 września 2016 r. wprowadzono wyjątek do zasady, że operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Przepisy zmieniono zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Sprawdź, ile punktów otrzyma Twój wniosek o dotację

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE warto poznać metodologię i kryteria wyboru projektów, jakimi kierować się będą oceniający wnioski dokonując selekcji projektów. Na podstawie tych kryteriów oceniający stawiają ocenę wnioskowi, która decyduje, czy wniosek otrzyma dofinansowanie czy też zostanie odrzucony.

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 15

paragraf

Sprawdź, od jakiego terminu Twoja instytucja kultura będzie musiała wypełniać Jednolity Plik Kontrolny

Z 1 lipca 2016 r. weszły w życie ważne dla przedsiębiorców zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące przekazywania przez podatników na żądanie organów podatkowych danych w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej – tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Dotyczy to również instytucji kultury prowadzących księgi rachunkowe. Sprawdź, jak ta zmiana wpłynie na Twoją codzienną pracę.

Bezpłatny coemiesięczny dodatek dla księgowych nr 14

archiwum

Poznaj najważniejsze zmiany w rachunkowości w 2016 i 2017 roku. Przygotuj się już teraz do zamknięcia 2016 roku

Najważniejszą zmianą w 2016 roku jest uproszczenie sprawozdawczości finansowej dla małych firm i organizacji pozarządowych. Przyjrzyjmy się najistotniejszym zmianom w oraz sprawdźmy, jaki mają one wpływ na politykę rachunkowości i sprawozdawczość w 2016 roku dla instytucji kultury. Już teraz także warto dowiedzieć się, jak będziemy prowadzić sprawy księgowe w 2017 roku.

20

ZFŚS w instytucjach kultury – obowiązki pracodawcy w II półroczu

W drugiej połowie roku jednostki kultury tworzące ZFŚS muszą przekazać na wyodrębnione konto kolejną ratę odpisu na fundusz, a pod koniec roku sprawdzają i ewentualnie korygują dokonany już odpis roczny. Sprawdźmy, w jakich terminów musimy wywiązać się z tych obowiązków i jakich przeliczeń dokonać.

19

W następnych numerach znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Na co zwracać uwagę przy projekcie, na który chcemy otrzymać dofinansowanie, aby uzyskał jak najwięcej punktów Dlaczego instytucja kultury, która chce otrzymać unijne pieniądze, powinna przede wszystkim śledzić obecnie Regionalne Programy Operacyjne Czy instytucja kultury może zaoferować obecnie staże dla młodych płatne przez instytucje europejskie Czy prywatna instytucja kultury lub stowarzyszenie kulturalne mogą otrzymać dofinansowanie unijne na projekt Jak rozliczać czas pracy kierowcy zatrudnionego na umowę zlecenia, który w przypadku organizowania przez ośrodek wyjazdów z młodzieżą zawozi i przywozi dzieci na różnego rodzaju imprezy, ferie czy wakacje W jaki sposób muzeum powinno rozliczać umowy zlecenia na wykonanie prac konserwatorskich? W jaki sposób rozliczać i ewidencjonować czas pracy wskazanych zleceniobiorców

W jaki sposób szacować wartość zamówienia na dostawy

Pytanie: Ośrodek kultury otrzymał ponad 400 000 zł dofinansowania z ministerstwa na modernizację i zakup wyposażenia. Zadanie obejmuje zakup zestawów wyposażenia i sprzętu do pracowni artystycznych i biur ośrodka kultury (wartość większa niż 30 000 euro), zakup zestawu mobilnego do imprez plenerowych (scena, trybuny, wieże do nagłośnienia) o wartości większej niż 30 000 euro, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do ośrodka (wartość mniejsza niż 30 000 euro) oraz zakup zestawów mebli do pracowni i innych pomieszczeń (wartość mniejsza niż 30 000 euro). Czy powinniśmy zsumować wszystkie przewidziane zakupy i udzielić w jednym przetargu?

Twoja instytucja kultury będzie mogła otrzymać pożyczkę

Dnia 30 czerwca 2016 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w sprawie wdrożenia Instrumentu Gwarancji dla Sektorów Kultury i Kreatywnych w ramach programu Kreatywna Europa. Na ten cel Komisja Europejska przeznaczy 121 mln euro, natomiast EFI uruchomi gwarancje i regwarancje dla pośredników finansowych. Sprawdź, co może to oznaczać dla Twojej instytucji.

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 13

zmeczony

Poznaj odpowiedzi na 4 pytań dotyczących codziennej pracy księgowego

Instytucje kultury, jak każde inne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, są zobowiązane do prowadzenia księgowości w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych oraz ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego. Często księgowi stają przed dylematem, jak rozgryźć zagadnienie zarówno pod kątem rachunkowym, jak i podatkowym. Dlatego przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które otrzymaliśmy od naszych Czytelników, zachęcając przy okazji wszystkich do skorzystania z tej unikatowej możliwości.

Numer specjalny 3

ksiazka

 Jak wypromować ofertę kulturalną w Internecie, by przyciągnąć, utrzymać i zaangażować odbiorców

Jak zachęcić odbiorców, aby chcieli uczestniczyć w zajęciach tanecznych, które odbywają się w domu kultury? Jak nakłonić widzów, by przychodzili na nasze sztuki? Jak zwiększyć wpływy z biletów? Dziś odpowiedź na te pytania brzmi tak samo: zintensyfikować promocję w Internecie. Widzowie rzadziej dowiadują się o ofercie z plakatów czy ulotek, a częściej dlatego, że znajomy na Facebooku polecił im wydarzenie lub udostępnił zdjęcia z koncertu. Oto pięć kroków, dzięki którym zaplanujesz skuteczną strategię marketingową instytucji kultury w Internecie.

W następnych numerach specjalnych znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

Jak pisać o kulturze w internecie, aby spełnić 4 główne cele: promowanie, zapraszanie, relacjonowanie i popularyzowanie Jak zastosować w praktyce podstawy SEO w promowaniu instytucji kultury Jak przejrzyście i funkcjonalnie prowadzić: stronę internetową, blog, fanpage na Facebooku i zaistnieć w mediach społecznościowych, takich jak Twitter, Instagram W jaki sposób tworzyć teksty internetowe promujące warsztaty, spotkania, konferencje organizowane przez instytucję kultury na stronie internetowej blogu lub portalu społecznościowym Jak budować zainteresowanie wokół wydarzenia na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 12

zakupy

Jak rozliczać pod względem księgowym zakupy w instytucjach kultury

Instytucje kultury, jak każde inne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, są zobowiązane do prowadzenia księgowości w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych oraz ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego. Chociaż do końca roku jeszcze daleko, warto już teraz sprawdzić, czy wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z zakupami są prawidłowo zaewidencjonowane. Ułatwi nam to prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych 2016 roku.

18

Świadczenia urlopowe w kulturze – jak ustalić wysokość świadczenia dla niepełnoetatowca

Pytanie: W roku bieżącym podjęliśmy decyzję o zastąpieniu zfśs wypłatą świadczeń urlopowych. Czy pracownikowi zatrudnionemu na niepełnym etacie świadczenie to powinniśmy wypłacić również w pełnej wysokości? Nadmieniam, że działamy na podstawie ustawy o działalności kulturalnej, a zatrudnienie na 1 stycznia br. wynosiło u nas – po przeliczeniu na pełne etaty – 19 osób.

Przy liczeniu świadczeń chorobowych niektóre miesiące pomijamy lub uzupełniamy

Jeżeli w okresie branym pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego pracownik nie osiągnął wynagrodzenia z powodu nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy możemy zastosować 2 rozwiązania.

Jak polska instytucja kultury może się zabezpieczyć przy współpracy z teatrami zagranicznymi

Umowa podpisana przez polską instytucję kultury z zagranicznym podmiotem działającym w obszarze kultury powinna zabezpieczać polski teatr, muzeum, dom kultury. Chodzi tu o kwestie cywilnoprawne, postępowania sądowe, prawa autorskie. Powinna także precyzować kwestie rozliczeń podatkowych.

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 11

vat

Jak zgodnie ze stanowiskami organów skarbowych rozliczać podatek VAT

W ostatnim czasie ukazało się sporo indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług. Niektóre z nich są kontrowersyjne, niemniej dla instytucji kultury są wskazówką, jak rozliczać ten podatek. Sprawdźmy zatem przykładowo, jak rozliczać udostępnianie pokoi aktorom, występy zagranicznych artystów oraz sprzedaż okazjonalną.

17

Wiemy już, jak prowadzić ewidencję stowarzyszeń zwykłych

Od 20 maja 2016 r. obowiązuje wzór ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia otrzymały także wytyczne, jak powinna wyglądać ewidencja stowarzyszeń zwykłych oraz szczegółowa treść wpisów w niej umieszczonych.

koszty

W jakich przypadkach sądy i izby skarbowe pozwalają na 50% koszty uzyskania przychodów dla artystów wykonawców

Artyści zatrudnienia na umowę o pracę bardzo często domagają się od płatnika, aby ten w czasie urlopu lub innej nieobecności naliczył 50% KUP. Niestety zarówno przepisy podatkowe, jak i wydane w tej sprawie interpretacje indywidualne nie pozostawiają wątpliwości. Sprawa jest jednak bardziej skomlikowana przy świadczeniach i dodatkach do pensji. Przeczytaj, kiedy możesz naliczyć tak wysokie koszty uzyskania, aby kontrola podatkowa nie wykazała błędów.

Płaca minimalna dla zleceniobiorcy – dopiero od 2017 roku

Pojawił się nowy projekt w sprawie płacy minimalnej zleceniobiorcy. Ostatecznie zrezygnowano w nim z wprowadzania obowiązkowej ewidencji godzin pracy. Za to wprowadza on obowiązek płacenia zleceniobiorcy co najmniej raz w miesiącu. Nie będzie też sztywnej stawki płacy minimalnej 12 zł za godzinę – lecz ma ona być zmienna z roku na rok. Sprawdź, co jeszcze ma się zmienić.

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 10

kary

Odpowiedzialność księgowego – sprawdź, jak uniknąć kar w przypadku popełnienia błędu

Instytucje kultury są zobowiązane do prowadzenia księgowości w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych oraz ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego. Jednak w trakcie roku księgowi wielokrotnie stają przed dylematem, jak rozgryźć zagadnienie zarówno pod kątem rachunkowym, jak i podatkowym. Jeśli popełnią błąd, ponoszą określone sankcje finansowe. Przekonajmy się, jakie.

16

Tylko do 21 maja czas na aneksowanie umów terminowych

Obowiązek wyszczególniania w umowach zawartych na czas określony przyczyn nielimitowanego zatrudnienia dotyczy nie tylko umów zawieranych po 22 lutego 2016 r. Obejmie także te umowy, które zawarto wcześniej, ale trwały w tym dniu. Czas na ich zaktualizowanie mija 21 maja br.

Nowość. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – jakie konsekwencje dla muzeów, bibliotek i archiwów

Od 16 czerwca 2016 r. obowiązuje ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Dotyczy ona tylko część instytucji kultury i dla nich właśnie niesie poważne konsekwencje finansowe.

Jak skutecznie się bronić, gdy ZUS każe oskładkować przychody artystów wykonawców

50-procentowe koszty uzyskania przychodów przysługują za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. Stosuje się je do umów o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub do umów licencyjnych. ZUS niejednokrotnie dokonywał przekwalifikowania umów dotyczących wykonawstwa artystycznego z umów o dzieło na umowy zlecenia. Na skutek tego płatnicy składek musieli zapłacić zaległe składki na ubezpieczenia społeczne. Instytucja kultury może jednak tego uniknąć, pod warunkiem że będzie potrafiła poprawnie zakwalifikować artystyczne wykonanie, takie jak chociażby koncert czy przedstawienie.

15

Zasady ubezpieczenia społecznego twórców i artystów – do RPO

Przedstawiciele środowiska twórców i artystów przedstawili Rzecznikowi Praw Obywatelskich problem zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, które obecnie nie są dostosowane do specyfiki prowadzonej przez nich działalności.

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić czytelnie i zgodnie z założeniami konkursu

Podczas przygotowywania wniosku o dotację należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim projekt musi być adekwatny do zdiagnozowanych potrzeb i problemów, musi w jak największym stopniu wpisywać się w założenia konkursu oraz spełniać kryteria wyboru. Powinien być także logicznie spójny, czytelny i wiarygodny. Najważniejsze jest jednak to, aby był w pełni zgodny z instrukcją jego wypełniania.

Uprawnienia emerytalne pracownika IK a okresy zatrudnienia za granicą

Pytanie: Jeden z pracowników teatru miejskiego (scenograf) przechodzi za miesiąc na emeryturę. Zgodnie z przepisami mamy mu wypłacić odprawę emerytalną. Ma on udokumentowany łączny okres 22 lat zatrudnienia etatowego. W sumie był czynny zawodowo od blisko 40 lat, ale w latach 80-tych wyjechał na Zachód i przebywał tam do 1991 roku, a następnie prowadził przez kilkanaście lat działalność gospodarczą z powrotem w Polsce. Pracownik nie jest w stanie udokumentować pracy za granicą, chociaż twierdzi że przez ok. 4 lata pracował w Niemczech i Francji (podejrzewamy że był wówczas zatrudniony „na czarno”), a ponadto, jak wynika z dokumentów, w 1983 roku, tuż przed emigracją, porzucił pracę (taka przyczyna zakończenia zatrudnienia jest w świadectwie pracy). Przed porzuceniem pracy pracował w teatrze (także jako scenograf i krótko jako kostiumolog) łącznie niecałe 15 lat. Czy możemy zaliczyć mu powyższe okresy zatrudnienia do stażu pracy? W jakiej kwocie należy mu wypłacić odprawę?

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 9

ban

Jak rozliczać dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w księgach rachunkowych IK

Beneficjent dotacji ponosi odpowiedzialność wynikającą z rozliczenia otrzymanej dotacji. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji, nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji, a także niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu tych pieniędzy.

Numer specjalny 2

Rozliczanie podatku PIT w 2016 roku – odpowiedzi na pytania dyrektorów i księgowych instytucji kultury

Z analizy pytań, które otrzymuje Redakcja, wynika, że instytucje kultury wciąż mają problemy z rozliczaniem nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Z jednej strony sytuacja pracodawców i pracowników polepszyła się, gdyż Trybunał Konstytucyjny podał reguły opodatkowania bonusów pracowniczych. Z drugiej strony w wielu sytuacjach trudno jest te reguły jednoznacznie zastosować. Problemy dotyczą też skutków podatkowych prowadzenia przez instytucje kultury spraw sądowych, kwalifikowania wynagrodzeń dla artystów świadczących usługi dla teatrów czy centrum kultury jako przedsiębiorcy, a także wypłaty honorariów podlegających prawu autorskiemu.

14

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016 r. – prewspółczynnik

Od tego roku obowiązują inne zasady rozliczania VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi. Podatnik, który nie może przypisać nabywanych towarów i usług wyłącznie do wykonywanej działalności gospodarczej, musi ustalić, w jakiej proporcji wydatek dotyczy działalności gospodarczej, a w jakiej innych celów (tzw. sposób określenia proporcji).

Wynagrodzenie za reżyserię w instytucji kultury

Pytanie: Czy wypłata dodatkowego wynagrodzenia za reżyserię spektaklu jest obowiązkowa? Nadmieniam że chodzi o wynagrodzenie dla reżysera będącego instruktorem sekcji teatralnej w dzielnicowym centrum promocji kultury i sztuki.

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 8

Jak stosować w praktyce w 2016 roku nowe przepisy w VAT dotyczące proporcji

Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie sposobu określenia proporcji. Chodzi o zakres wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Do tej pory sposoby określania proporcji nie były uregulowane na poziomie ustawowym, a postępowanie w tym zakresie wynikało z orzecznictwa NSA.

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 7

Zamknięcie roku – odpowiedzi na najczęstsze pytania Czytelników

Instytucje kultury w celu dopełnienia wszystkich obowiązków związanych z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, muszą wykonać wiele obowiązków. Wiążą się one nie tylko ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, ale także z jego zatwierdzeniem i udostępnieniem. Oto pytania, które nadeszły do redakcji miesięcznika Prawo i finanse w kulturze.

Wymiana pieca olejowego na gazowy

Pytanie: Czy wymiana pieca grzewczego olejowego na piec gazowy wraz z instalacją gazową można zaliczyć w remont kotłowni w dacie poniesienia kosztów, czy traktować to jako środek trwały i naliczać amortyzację. Wymiana nastąpiła w wyniku podłączenia budynku do instalacji gazowej.

Umorzone odsetki od kredytów

Pytanie: Dla instytucji kultury zostały umorzone odsetki od kredytu przez bank. Na jakie konto zaksięgować taką operację?

13

Zmieniono trzy zasady funkcjonowania zawodu konserwatora i kustosza w muzeum

Od 30 listopada 2015 r. nie obowiązuje rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach. Problem regulowany rozporządzeniem został przeniesiony bezpośrednio do ustawy o muzeach.

Zaświadczenie o niekaralności dyrektora instytucji kultury

Pytanie: Czy gmina, jako organizator instytucji kultury, zatrudniając dyrektora w tej instytucji, musi wymagać od niego zaświadczenia o niekaralności?

W jakim przypadku należy odsprzedać usługi transportowe

Pytanie: Samorządowa instytucja kultury prowadzi sprzedaż mieszaną (zwolnioną i opodatkowaną). Dyrektor instytucji pojechał w delegację na zaproszenie uczelni wyższej. Uczelnia miała pokryć koszty podróży (biletów PKP i samolot). Nie wiedząc o tym, instytucja opłaciła faktury od przewoźników. Uczelnia zwróci nam poniesione koszty na podstawie odpowiedniego dokumentu. Jaki jednak dokument należy wystawić uczelni – fakturę VAT czy notę obciążeniową?

Numer specjalny 1

Obowiązki i wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury

Specyfiką powołania dyrektora instytucji kultury jest obowiązek zawierania szczególnego rodzaju umowy z kandydatem na dyrektora, wyznaczonym już po konsultacjach ze związkami zawodowymi i stowarzyszeniami twórczymi lub zawodowymi, albo wyłonionym w trybie konkursowym. Jest to umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury, określająca także program działania tej instytucji. Sprawdźmy, czego powinna ona dotyczyć, jakie dyrektor ma obowiązki wobec organizatora i jakie wynagrodzenie powinien otrzymać za swoją pracę.

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 6

Środki trwałe w budowie, zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym

Niezależnie od tego, czy IK prowadzi księgi rachunkowe, czy też podatkową księgę przychodów i rozchodów, zasady wyceny środków trwałych w budowie są takie same. Większą trudność sprawia fakt, że w każdej IK po dniu bilansowym mają miejsce zdarzenia, które – pomimo iż wystąpiły w kolejnym roku obrotowym –mogą mieć wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok, który już się zakończył. Podstawowym problemem w takiej sytuacji jest poprawne zaklasyfikowanie zaistniałych zdarzeń oraz określenie ich wpływu na dane zawarte w sporządzonym sprawozdaniu.

12

Zmieniono zasady funkcjonowania zawodów w muzeach

Od 30 listopada 2015 r. nie obowiązuje rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach. Problem regulowany rozporządzeniem został przeniesiony bezpośrednio do ustawy o muzeach.

Zakupienie książki w celu odsprzedaży – jaki zapis w księgach

Czy książkę zakupioną przez gminne centrum kultury w celu odsprzedaży klientom detalicznym można zewidencjonować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów natomiast sprzedaż na konta przychodów. Czy możliwe jest takie uproszczenie z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych?

Z jakich środków opłacić prawa autorskie do spektaklu

Pytanie: Na działalność bieżącą, w tym premiery, teatr otrzymuje dotację podmiotową. Natomiast na wydatki majątkowe otrzymuje osobne dotacje. Na podstawie umowy o dzieło teatr nabył prawa autorskie do spektaklu, które zaliczył do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje ze względu na wartość 35.000 zł. Czy w związku z tym można ten wydatek na prawa autorskie opłacić z dotacji na wydatki bieżące? Czy można księgować takie wynagrodzenie na kontach zespołu 0?

11

W jaki sposób ujmować projekty unijne w księgach rachunkowych instytucji kultury

Instytucje kultury mogą pozyskiwać środki finansowe na realizację programów operacyjnych, które otrzymują w formie dotacji. Głównym elementem systemu rozliczania dotacji są przede wszystkim zapisy umowy o dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków, wnioski o płatność, monitorowanie realizacji inwestycji oraz archiwizacja dokumentacji projektowej. Niemniej ważna jest ewidencja księgowa projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej.

Jak uniknąć błędów przy ewidencji księgowej kar umownych

Zapisy o karach umownych w sporządzanych umowach mają przede wszystkim na celu zabezpieczenie właściwego wykonania przedmiotu umowy. Karą umowną jest zapłata określonej sumy tytułem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 483 kc). Przy czym karę umowną można zastrzec tylko w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego.

Jak rozliczyć dochody zagranicznego artysty

Dnia organy podatkowe zajęły stanowisko w sprawie rozliczenia wypłaty honorarium za występ w Polsce artystów będących rezydencjami podatkowymi Izraela. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 października 2015 r. (nr IPTPB1/4511-394/15-2/AG)

Bezpłatny comiesięczny dodatek dla księgowych nr 5

Jak ujmować rezerwy w sprawozdaniu finansowym

Działanie IK niesie ze sobą ryzyko wystąpienia przyszłych zobowiązań będących skutkiem zdarzeń, które wystąpiły w przeszłości. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny wysokość tych zobowiązań należy wiarygodnie oszacować i ująć jako rezerwę obciążającą wynik finansowy.