Na dyrektora instytucji kultury może zostać nałożona kara grzywny w wysokości nawet 30.000 zł

W instytucjach kultury dochodzi do przewinień, które dla dyrektora lub osób, które działają w jego imieniu mogą skończyć się odpowiedzialnością karną. Co do zasady odpowiedzialność ta będzie miała charakter wykroczeniowy. Jednak w sytuacji, gdy  sprawca dopuszcza się naruszeń w sposób uporczywy lub złośliwy, wówczas stają się one przestępstwem. Sprawdźmy zatem, kiedy to właśnie dyrektor bezpośrednio poniesie karę, a kiedy inna osoba, działająca w jego imieniu np. główna księgowa czy kadrowa.

Konflikt w instytucji kultury – czy dyrektora można odwołać

Sama sytuacja konfliktowa w instytucji kultury nie daje prawa organizatorowi do odwołania dyrektora – chyba że łączy się z nią naruszenie prawa przez dyrektora albo naruszenie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury

dyrektor

Jakich błędów powinien unikać dyrektor państwowej instytucji kultury, aby nie został odwołany

W pracy szefa instytucji kultury istotnym elementem jest takie działanie, aby nie dochodziło do naruszeń prawa lub umowy dotyczącej warunków działania i programu instytucji kultury. Gdy takie naruszenia wystąpią, istnieją przesłanki do odwołania dyrektora przed terminem przez organizatora.

Jak sprawdzić we własnym zakresie raz do roku, czy polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z przepisami

Zarówno przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, jak również Rozporządzenie KRI, a także mające obowiązywać ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych, wymagają regularnego sprawdzania zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z przepisami prawa w tym zakresie. Oto praktyczna check lista, którą warto mieć zawsze pod ręką.

Jak skutecznie dokonać podwyżki dla dyrektora

Nowelizacja ustawy kominowej z 2000 r. związana z wejściem w życie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi spółkami podniosła znacząco limity wynagrodzeń dyrektorów samorządowych instytucji kultury. Przy czym nie musi to oznaczać automatycznych podwyżek płac dla tej grupy zatrudnionych.

Jak rozwiązać spór o czynności nadzorcze wobec wadliwego powołania dyrektora centrum kultury

Wojewoda ma wiele uprawnień nadzorczych wobec aktów prawa miejscowego. Nie można jednak wymusić na wojewodzie podjęcia działań nadzorczych np. wobec zarządzenia burmistrza w sprawie działania instytucji kultury.

Jak rozliczyć podatek VAT przy umowie z agencją reprezentującą artystę

Pytanie: Mamy podpisaną umowę z firmą prowadząca działalność gospodarczą, która działa w imieniu artysty i ma za zadanie przygotować koncert tego artysty. Płatność za koncert nastąpi w dwóch transzach. Z informacji, które wyczytałam w Internecie, zrozumiałam, że jeśli są wyszczególnione na fakturze dwie pozycje, tj. wynagrodzenie artysty i usługa menedżerska, to pierwsza jest zwolniona z VAT, a od drugiej naliczany jest VAT w wysokości 23%. Skonsultowałam tę informację z Agencją i otrzymałam odpowiedź, iż od całej kwoty nalicza się VAT w wysokości 23%, a z artystą Agencja podpisuje umowę o dzieło. Teraz mam dwie sprzeczne informacje i nie wiem, która jest prawdziwa?

Jak poprawnie rozliczyć pokrycie przez centrum kultury wydatków gości konferencji

Pytanie: Centrum kultury organizuje konferencję poświęconą Internetowi jako nośnikowi kultury. Na konferencji pojawi się około 40 osób. Centrum kultury pozyskało od sponsora środki na sfinansowanie zwrotu kosztu uczestnictwa tym osobom. Chodzi o koszty dojazdu oraz przejazdu, koszty noclegów oraz koszty opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji. Po złożeniu wniosku uczestnik konferencji otrzyma zwrot tych wydatków. Czy centrum kultury musi pobrać zaliczkę na PIT od wypłacanych kwot? Uczestnicy konferencji nie są pracownikami centrum kultury.