Dz.U.20..1292
rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 24 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z dnia 24 lipca 2020 r.)
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1066, 1161 i 1182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: 

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

,, c) marynarzy lub rybaków udających się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku, ",

b) w ust. 2: 

- w pkt 10 wyrazy ,,przez naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe" zastępuje się wyrazami ,,przez osoby prowadzące działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086)", 

- pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

,, 12) przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. ",

c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy ,,badań naukowych lub prac rozwojowych" zastępuje się wyrazami ,,działalności naukowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"; 

2) w § 6: 

a) w ust. 3 wyrazy ,,4 m2" zastępuje się wyrazami ,,2,5 m2", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

3a. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się ograniczenia limitu osób, o którym mowa w § 16 ust. 9. 

c) w ust. 7: 

- uchyla się pkt 2, 

- w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

,, c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin; ",

d) w ust. 10: 

- pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

,, 1) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności; 

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia: 

a) na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, 

b) na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi - bez udziału publiczności; 

3) na basenach zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności; ",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

,, 3a) wydarzenie sportowe pn. „Tour de Pologne UCI World Tour” odbywało się bez udziału publiczności; ",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,, 4) z aquaparków korzystało nie więcej osób, niż wynosi 75% obłożenia obiektu; ",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,, 6) na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, przepisu ust. 16 pkt 1 lit. d nie stosuje się. ",

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-4 i 6, nie stosuje się ograniczenia limitu osób, o którym mowa w § 16 ust. 9. 

f) uchyla się ust. 12, 

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

13. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 10 pkt 1-3 i 6, nie dotyczy: 

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3 i 6, z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3 i 6, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

h) uchyla się ust. 14, 

i) w ust. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,, W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3 i 5: " 

j) ust. 17 i 18 otrzymują brzmienie: 

17. Na terenie obiektów, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3 i 6, widz jest obowiązany: 

1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 19 ust. 1, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów; 

2) zachować 1,5 m odległości od innego widza - w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc. 

18. Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3 i 6, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. 

3) w § 7: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

,, a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, ",

- w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

,, a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, ",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, oraz obowiązek zachowania odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, nie dotyczy: 

4) użyte w § 7 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b i c, w § 16 w ust. 2 i 8, w § 18 w ust. 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 19 w ust. 1 w pkt 2 w części wspólnej wyrazy ,,2 m" zastępuje się wyrazami ,,1,5 m";

5) w § 9: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1, 

b) uchyla się ust. 3; 

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

,, § 9a. 

1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 277), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. 

2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne, wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego osoba uprawniona została skierowana na rehabilitację leczniczą. 

3. Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych są finansowane ze środków publicznych. 

7) w § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

3a. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 4 sierpnia 2020 r.