Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2020 r. - raport GUS z 23 września 2020 r.

W I półroczu 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek przychodów ogółem o 7,0%, a kosztów ogółem o 10,2%. Nakłady inwestycyjne pozostały na tym samym poziomie co przed rokiem. Przychody ogółem badanych instytucji kultury w I półroczu 2020 r. były niższe o 7,0% od osiągniętych w I półroczu 2019 r. i wyniosły 4 658,1 mln zł. W strukturze tych przychodów 92,2% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 7,7% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 26,5%), a w dalszej kolejności w województwie małopolskim (11,1%) i śląskim (10,1%). Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były niższe o 10,2% od poniesionych w I półroczu 2019 r. i wyniosły 4 179,7 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,3% stanowiły koszty operacyjne, 0,6% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (25,5%). Wśród instytucji kultury najwyższe przychody ogółem i koszty ogółem osiągnęły gminne samorządowe jednostki organizacyjne (odpowiednio 2 658,4 mln zł i 2 386,9 mln zł).

Tarcza 5.0 – jaką pomoc oferuje branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Tarcza 5.0 – jaką pomoc oferuje branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej od 15 października 2020 r. mogą wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mogą oni skorzystać z 3 form wsparcia: świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień.

Biblioteka Narodowa wydała rekomendacje dla powiatów objętych specjalnymi obostrzeniami

Biblioteka Narodowa wydała rekomendacje dla powiatów objętych specjalnymi obostrzeniami

W związku z wprowadzeniem od soboty 8 sierpnia 2020 roku dodatkowych obostrzeń dla 19 powiatów w Polsce, w których odnotowano największy przyrost zakażeń koronawirusem, Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w tych rejonach stosowanie się do ogólnych rekomendacji. Należy także wprowadzić nowe zasady w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

Wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Pytanie: Czy samorządowa instytucja kultury może ubiegać się o wsparcie finansowe dla swojej instytucji z Polskiego Funduszu Rozwoju? Spełniamy warunki (tarcza 4 – małe i średnie firmy) zatrudnienie 72 osób, spadek przychodów ze sprzedaży biletów i świadczonych usług na poziomie 98%.

Pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Tarcza antykryzysowa 4.0 – pracodawca może zawiesić działalność socjalną

Trudności ekonomiczne, których przyczyną jest trwająca epidemia koronawirusa, mogą spowodować konieczność ograniczenia tak działalności profesjonalnej pracodawców, jak i działalności socjalnej, na którą może zwyczajnie zabraknąć środków. Sposobem na uniknięcie problemów ma stać się zawieszenie działalności socjalnej, które musi być uzgodnione z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi

Tarcza 4.0.: obniżenie wymiaru czasu pracy albo przestój

Tarcza 4.0: Cięcia etatów przy zwiększonych obciążeniach funduszu wynagrodzeń

Przepisy tarczy 4.0 umożliwią pracodawcom zmniejszanie wymiaru czasu pracy zatrudnianych pracowników lub objęcie ich przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy. Sprawdź, jakie przesłanki będą musiały zaistnieć, by dokonać takiego obniżenia.

Sprawdź, komu ZUS wypłaci dodatek solidarnościowy

Sprawdź, komu ZUS wypłaci dodatek solidarnościowy

Osoby, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19, mogą otrzymać dodatek solidarnościowy. Świadczenie przysługuje za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., nie wcześniej jednak niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek. Świadczenie to ma pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19.

Pożyczka dla miejskiej orkiestry symfonicznej

Pytanie: Czy jako miejska orkiestra symfoniczna mająca organizatora, od którego otrzymujemy dotację np. na wynagrodzenia, możemy skorzystać z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Teoretycznie spełniamy wymagania, ale skoro jest to pożyczka, to będziemy musieli się z tego rozliczyć, przedstawić faktury, na jaki cel była pożyczka. Co wówczas dzieje się z dotacją od organizatora? Chcielibyśmy skorzystać z tego programu, ale czy organizator nie zmniejszy nam tym bardziej dotacji (na tę chwilę nie mamy takich informacji, aby miało to nastąpić). Orkiestra, będąc instytucją kultury, nie jest przedsiębiorcą i nie może ubiegać się o przyznanie wsparcia przeznaczonego dla przedsiębiorców

Od października wszyscy podatnicy złożą nowy JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT, obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną. Zmieniony plik będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Nowe zasady wejdą w życie od 1 października 2020 r., dla wszystkich jednostek będących podatnikami podatku VAT. Nie będzie zakładanej wcześniej możliwości dobrowolnego stosowania nowych przepisów.

Nowe terminy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Od 1 czerwca br. obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza kolejne przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników tego podatku, czyli pracodawców i zleceniobiorców.