Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2020 r. - raport GUS z 23 września 2020 r.

W I półroczu 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek przychodów ogółem o 7,0%, a kosztów ogółem o 10,2%. Nakłady inwestycyjne pozostały na tym samym poziomie co przed rokiem. Przychody ogółem badanych instytucji kultury w I półroczu 2020 r. były niższe o 7,0% od osiągniętych w I półroczu 2019 r. i wyniosły 4 658,1 mln zł. W strukturze tych przychodów 92,2% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 7,7% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 26,5%), a w dalszej kolejności w województwie małopolskim (11,1%) i śląskim (10,1%). Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były niższe o 10,2% od poniesionych w I półroczu 2019 r. i wyniosły 4 179,7 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,3% stanowiły koszty operacyjne, 0,6% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (25,5%). Wśród instytucji kultury najwyższe przychody ogółem i koszty ogółem osiągnęły gminne samorządowe jednostki organizacyjne (odpowiednio 2 658,4 mln zł i 2 386,9 mln zł).

2 BW 0051 okladka

Wskaźniki i stawki aktualne od 1 września 2020 r.

Od 1 września 2020 r. zmieniły się wskaźniki. Sprawdź aktualną wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych, kwoty ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, przychodów dodatkowych, które wpływają na zmniejszenia emerytury lub renty. Miej pod ręką kilkadziesiąt innych wskaźników i stawek, bez których poprawnie nie obliczysz wynagrodzeń.

Co należy zrobić, żeby profil instytucji kultury na Facebooku był zgodny z RODO

Kadra kierownicza bardzo często nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest jeden specyficzny obszar podlegający przepisom RODO, który należy uporządkować. Jest to prowadzenie profilu biblioteki na portalu Facebook.