WYDANIE ONLINE

Jakich błędów powinien unikać dyrektor państwowej instytucji kultury, aby nie został odwołany
W pracy szefa instytucji kultury istotnym elementem jest takie działanie, aby nie dochodziło do naruszeń prawa lub umowy dotyczącej warunków działania i programu instytucji kultury. Gdy takie naruszenia wystąpią, istnieją przesłanki do odwołania dyrektora przed terminem przez organizatora.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy podpisaną umowę z firmą prowadząca działalność gospodarczą, która działa w imieniu artysty i ma za zadanie przygotować koncert tego artysty. Płatność za koncert nastąpi w dwóch transzach. Z informacji, które wyczytałam w Internecie, zrozumiałam, że jeśli są wyszczególnione na fakturze dwie pozycje, tj. wynagrodzenie artysty i usługa menedżerska, to pierwsza jest zwolniona z VAT, a od drugiej naliczany jest VAT w wysokości 23%. Skonsultowałam tę informację z Agencją i otrzymałam odpowiedź, iż od całej kwoty nalicza się VAT w wysokości 23%, a z artystą Agencja podpisuje umowę o dzieło. Teraz mam dwie sprzeczne informacje i nie wiem, która jest prawdziwa?

czytaj więcej »

Sama sytuacja konfliktowa w instytucji kultury nie daje prawa organizatorowi do odwołania dyrektora – chyba że łączy się z nią naruszenie prawa przez dyrektora albo naruszenie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury

czytaj więcej »

Wojewoda ma wiele uprawnień nadzorczych wobec aktów prawa miejscowego. Nie można jednak wymusić na wojewodzie podjęcia działań nadzorczych np. wobec zarządzenia burmistrza w sprawie działania instytucji kultury.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy kominowej z 2000 r. związana z wejściem w życie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi spółkami podniosła znacząco limity wynagrodzeń dyrektorów samorządowych instytucji kultury. Przy czym nie musi to oznaczać automatycznych podwyżek płac dla tej grupy zatrudnionych.

czytaj więcej »

Zarówno przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, jak również Rozporządzenie KRI, a także mające obowiązywać ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych, wymagają regularnego sprawdzania zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z przepisami prawa w tym zakresie. Oto praktyczna check lista, którą warto mieć zawsze pod ręką.

czytaj więcej »

Pytanie: Centrum kultury organizuje konferencję poświęconą Internetowi jako nośnikowi kultury. Na konferencji pojawi się około 40 osób. Centrum kultury pozyskało od sponsora środki na sfinansowanie zwrotu kosztu uczestnictwa tym osobom. Chodzi o koszty dojazdu oraz przejazdu, koszty noclegów oraz koszty opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji. Po złożeniu wniosku uczestnik konferencji otrzyma zwrot tych wydatków. Czy centrum kultury musi pobrać zaliczkę na PIT od wypłacanych kwot? Uczestnicy konferencji nie są pracownikami centrum kultury.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy gminną jednostką kultury. Zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z własnym pracownikiem na wykonanie określonego zadania, z którym będzie się wiązać konieczność odbycia podróży. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Czy musimy sztywno określić czas pracy takiego zleceniobiorcy w czasie podróży służbowej? Jak wygląda kwestia diet?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej instytucji kultury obowiązuje regulamin wynagradzania, który przewi­duje wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w pracy artystycznej. W ubiegłym miesiącu doszło do pomyłkowej wypłaty nagrody w podwójnej wysokości jedne­mu z naszych pracowników. Czy można domagać się od niego zwrotu nadpłaty?

czytaj więcej »

W instytucjach kultury dochodzi do przewinień, które dla dyrektora lub osób, które działają w jego imieniu mogą skończyć się odpowiedzialnością karną. Co do zasady odpowiedzialność ta będzie miała charakter wykroczeniowy. Jednak w sytuacji, gdy  sprawca dopuszcza się naruszeń w sposób uporczywy lub złośliwy, wówczas stają się one przestępstwem. Sprawdźmy zatem, kiedy to właśnie dyrektor bezpośrednio poniesie karę, a kiedy inna osoba, działająca w jego imieniu np. główna księgowa czy kadrowa.

czytaj więcej »

wiper-pixel