WYDANIE ONLINE

Od 19 czerwca 2017 r. instytucje kultury w Polsce, takie jak muzea, biblioteki czy galerie, mają więcej obowiązków, jeśli chcą wywieźć swoje zbiory za granicę. Muszą obecnie uzyskać stosowny typ dokumentu uprawniający do stałego lub czasowego wywozu eksponatu poza granice Polski.

czytaj więcej »

Z dniem 1 lipca br. zwiększono wysokość kwoty wolnej w przypadku części potrąceń dokonywanych z emerytur, rent i zasiłków. Do zobowiązań istniejących w dniu 1 lipca br., stosujemy już nowe zasady.

czytaj więcej »

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sprawdźmy, co to będzie oznaczać w praktyce dla pracodawcy.

czytaj więcej »

O kontroli trzeźwości pracowników warto pomyśleć, zanim któryś z pracowników przyjdzie do pracy po spożyciu alkoholu. Dlatego też dyrektor instytucji kultury powinien wprowadzić odpowiednie zapisy w regulaminie pracy i zaopatrując się w odpowiednie urządzenie do pomiaru alkoholu. Jeżeli jednak zaniedba tych przygotowań, to i tak ma prawo wyciągnąć sankcje wobec pracownika, chociaż wówczas w przypadku sporu dowodzenie jego nietrzeźwości przed sądem będzie trudniejsze.

czytaj więcej »

Po otrzymaniu informacji o zgonie pracownika pracodawca będący instytucją kultury musi wypłacić rodzinie zmarłego nie tylko odprawę pośmiertną, ale także inne świadczenia niezrealizowane przed jego śmiercią. Zarówno odprawa, jak i pozostałe świadczenia muszą być obliczone we właściwy sposób i mogą być wypłacone tylko osobom uprawnionym w odpowiednich proporcjach.

czytaj więcej »

W programie Kreatywna Europa o dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno organizacje pozarządowe, jak i instytucje publiczne, takie jak: teatry, muzea, galerie sztuki, orkiestry, zespoły artystyczne, centra kultury i sztuki, ośrodki badawcze, uczelnie wyższe, organy władzy publicznej, organizatorzy festiwali, stowarzyszenia, fundacje, wydawnictwa. Czy wiesz w jakich obszarach rozdziela się obecnie granty?

czytaj więcej »

Pytanie: Teatr (samorządowa instytucja kultury) otrzymał wniosek o ujawnienie – jako informacji publicznej – wysokości wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowy dotyczyły usług cateringu udostępnianego w 2016 r. (na koszt teatru) gościom premier teatralnych i na festiwalu. Czy teatr może odmówić udostępnienia tej informacji, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy zastrzeżoną w umowie z teatrem?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury, która rozpoczęła swoją działalność od stycznia 2017 roku. Zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu  z tego 2 osoby są przejęte od poprzedniego pracodawcy Urzędu Gminy): dyrektor – 1 etat, główna księgowa – 1/2 etatu. Z kolei osoby przejęte od gminy na mocy art. 23(1) kp to: gospodarz obiektu – 1 etat, gospodarz obiektu – 1 etat. Od kwietnia br. została zatrudniona dodatkowa osoba na 1 etat jako inspektor ds. promocji i reklamy. A oto moich 5 pytań do eksperta. 1. Jesteśmy małą jednostką i nie mamy obowiązku tworzyć ZFŚS, ale znalazłam informacje że mamy obowiązek wypłaty pracownikom świadczenia urlopowego. Czy taka jest prawda?2. Jeżeli tak, to czy powinnam mieć osobny rachunek bankowy na wypłatę takich świadczeń i czy do ich ewidencji kosztowo/wydatkowej także służy paragraf 4440 klasyfikacji budżetowej? Czy też tworzę odpis zza dany rok, całość tego odpisu w terminie do 31/05 przekazuję na ten rachunek?3. Jeżeli nie mam obowiązku wypłaty świadczenia urlopowego, to co zrobić w sytuacji, kiedy na informacji dla przejętych pracowników od poprzedniego pracodawcy znalazł się zapis, że nowy pracodawca także tworzy ZFŚS?4. Od jednego pracownika otrzymałam zaświadczenie z KRUS, że były za niego opłacane składki w okresie, kiedy pracował na gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik (5 lat). Czy takie zaświadczenie jest dla mnie wystarczające, żeby zwiększyć tej osobie tzw. dodatek stażowy?5. Razem z tym zaświadczeniem pracownik złożył zaświadczenie z urzędu gminy, że pracował na gospodarstwie rolnym rodziców od 16. do 22. roku życia – czy to zaświadczenie jest wystarczające?

czytaj więcej »

Dnia 31 sierpnia mija termin na złożenie oświadczenia o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych za 2016 rok. Oświadczenie złożone w roku ubiegłym wywołuje skutki również w kolejnych latach, aż do momentu jego cofnięcia.

czytaj więcej »

Z wynagrodzenia pracownika pracodawca, także instytucja kultury, dokonuje różnych potrąceń. Niektóre z nich nie wymagają zgody pracownika inne wymagają. Bez względu na to trzeba je prawidłowo naliczyć i ująć w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Zapisy o karach umownych w sporządzanych umowach mają przede wszystkim na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Karą umowną jest zapłata określonej sumy tytułem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Karę nie tylko się nalicza, ale także ujmuje w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Niektóre biblioteki pobierają od czytelników spoza miejscowości czy gminy, w której działają kaucję. Oczywiście odpowiedni zapis powinien znajdować się w regulaminie biblioteki. Osoby wpłacające kaucję muszą mieć możliwość ją odebrać. Co jednak się stanie jeśli tego nie zrobią?

czytaj więcej »

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora. Z dotacji organizatora instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania. Na co instytucja kultury może wydać zaoszczędzone na wynagrodzeniach osobowych środki?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza instytucja skorzystała z usług doradztwa w zakresie pozyskiwania unijnych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: na które składają się wydatki inwestycyjne i bieżące. W wydatkach bieżących zawarte jest wynagrodzenie pracownika rozliczającego wniosek, wydatki na działania informacyjno-promocyjne (wynagrodzenie artystów podczas koncertu plenerowego, ulotki, ogłoszenia w prasie, na portalach społecznościowych oraz koszty związane z zakupem tablicy informacyjnej i pamiątkowej). Projekt jest rozliczany w następujący sposób: wydatki inwestycyjne – księgujemy na środki trwałe w budowie, wydatki bieżące – księgujemy w koszty rodzajowe). Czy wydatki poniesione na usługę doradczą w związku z zadaniem inwestycyjnym można zaliczyć do kosztów bieżącej działalności gospodarczej? Czy raczej wynagrodzenie firmy doradczej powinno być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych, czy może proporcjonalnie do kosztów bieżącej działalności i wartości środków trwałych?

czytaj więcej »

Instytucje kultury często pokrywają część wydatków na okulary korekcyjne dla swoich pracowników. Czy wszystkim pracownikom można taki zakup dofinansować? Kto powinien figurować na fakturze jako odbiorca i czy na fakturze powinna być tylko kwota dofinansowania? Podpowiadamy, kiedy dokument jest prawidłowy i jak ująć go w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel