WYDANIE ONLINE

Tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury stanowią główne zadanie instytucji kultury – jednostek powoływanych specjalnie w tym celu nie tylko przez państwo i samorządy, ale też i przez podmioty prywatne. Każda z tych instytucji musi jednak funkcjonować na podstawie przepisów prawa. Tymi podstawowymi przepisami są unormowania zawarte w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862). Dotyczą one wszystkich instytucji kultury i zawierają też przepisy do których muszą się zastosować organizatorzy – tak publiczni, jak i prywatni.

czytaj więcej »

Pytanie: Według naszych informacji pracownica 30 czerwca 1997 r. skończyła 16 lat i do końca 2004 r. mieszkała razem z rodzicami i pracowała w ich gospodarstwie stale, co potwierdzają zeznania dwóch świadków (podpisy potwierdzone przez notariusza), adres zameldowania i złożone oświadczenie o pracy w gospodarstwie? ZUS odmówił potwierdzenia wskazanych okresów pracy jako okresów składkowych, gdyż przez ten czas nie były odprowadzane składki na KRUS; czy ma to jakieś znaczenie przy ustalaniu stażu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Wysokość dodatku funkcyjnego powinny określać przepisy płacowe danej instytucji kultury. Jeżeli w instytucji nie obowiązuje regulamin wynagradzania, albo nie określa on szczegółowo zasad wypłacania poszczególnych dodatków, należy wówczas zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798); dalej: rozporządzenie ws. wynagradzania.

czytaj więcej »

Pytanie: Przepis art. 31 ust. 1 uodk przewiduje, że dodatek funkcyjny przysługuje osobie pełniącej funkcje kierownicze. Nie określa natomiast wysokości tego dodatku pozostawiając to przepisom podstawowym, w praktyce – przepisom płacowym obowiązującym w danej instytucji kultury (układ zbiorowy, regulamin wynagradzania), albo – jeżeli przepisów tych nie ma lub nie regulują one powyższej kwestii – rozporządzeniu ws. wynagradzania. Zgodnie z § 6 ust. 1 tego rozporządzenia, wysokość dodatku funkcyjnego ustala się, uwzględniając:

czytaj więcej »

Przepis art. 31 ust. 5 uodk przewiduje wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w pracy. Są to typowe nagrody – świadczenia uznaniowe, przyznawane pracownikom przez pracodawcę, wyłącznie na podstawie jego własnej decyzji. Dlatego ani w przepisach rozporządzenia ws. wynagradzania ani w przepisach płacowych nie mogą być zawarte szczegółowe zasady przyznawania tych nagród a jedynie określenie ich kwot (np. w taki sposób że nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy wypłacane są w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia a wysokość nagrody nie może przekraczać określonej kwoty).

czytaj więcej »

Pojęcie współtwórcy utworu audiowizualnego określa art. 69 ustawy o prawie autorskim. Zgodnie z tym przepisem współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności:

czytaj więcej »

Pracownikom artystycznym przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie w instytucji artystycznej, w której są zatrudnieni, pracy twórczej. I tak, pracownik instytucji artystycznej może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy twórczej, jako dodatkowe wynagrodzenie za wykonane dzieła tj. w szczególności za:

czytaj więcej »

Pracownica teatru miejskiego, zatrudniona w ubiegłym roku, obecnie ma łącznie 15 lat pracy. Ponieważ teatr jest instytucją artystyczną, pojawił się problem wypłaty nagrody jubileuszowej, gdyż pracownica ta jest zatrudniona w dziale kadr i płac teatru (zajmuje się sprawami pracowniczymi i dokumentacją). Czy należy jej wypłacić nagrodę jubileuszową?

czytaj więcej »

Nie. Art. 31b ust. 1 pkt 2 uodk wskazuje wyraźnie, iż wcześniejsze nagrody jubileuszowe, liczone co 5 lat od 15 lat pracy przysługują jedynie wymienionym w tym przepisie pracownikom artystycznym – muzykom, zatrudnionym w charakterze solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych oraz artysty chóru. W przypadku dyrygentów, ponieważ nie są oni wymienieni w tej grupie, należy zastosować terminy określone dla pozostałych pracowników instytucji kultury (tj. terminy z ust. 3), to samo dotyczyłoby także innej osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora.

czytaj więcej »

Sprawdźmy, czy można w tym przypadku zastosować art. 31c ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej? Dyrektor złożył bowiem rezygnację ze stanowiska z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Kiedy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (jest to ważne dla wypłaty tej odprawy).

czytaj więcej »

Pracownik naszego teatru odchodzi po wakacjach na emeryturę, jest w trakcie okresu wypowiedzenia. Jaką podstawę należy naliczenia odprawy emerytalnej, jeżeli oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat ma przyznany na stałe dodatek funkcyjny (pełni funkcję kierownika finansowo-administracyjnego teatru – zastępcy dyrektora). Dodatek ten jest okresowo zwiększany i zmniejszany, ostatnio był przyznany w wyższej wysokości za okres od 1 maja do 31 lipca. Rozwiązanie stosunku pracy ma nastąpić z dniem 31 sierpnia, a w sierpniu dodatek funkcyjny ma pobierać we wcześniejszej, niższej kwocie. Czy do podstawy odprawy należy przyjąć miesięczną wysokość dodatku funkcyjnego z okresu maj-lipiec, czy niższą, przysługującą w sierpniu?

czytaj więcej »

wiper-pixel