WYDANIE ONLINE

Na rynku istnieje duża liczba firm consultingowych, które w sposób profesjonalny pozyskują w naszym imieniu dotacje, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Współpraca z tego typu firmami jest na pewno dogodna – zwłaszcza jeśli na wystąpienie o dotację mamy niewiele czasu – jednak wybierając konkretnego doradcę, pamiętajmy, aby wynegocjować możliwie najkorzystniejszy model współpracy. Oto wskazówki, które nam w tym pomogą.

czytaj więcej »

Beneficjent nie może zrezygnować z zamieszczenia tablicy pamiątkowej przed końcem trwałości zrealizowanego projektu pomimo realizacji innych działań informacyjno-promocyjnych. Nawet wtedy, gdy została ona zniszczona przez osoby z zewnątrz.

czytaj więcej »

Do 18 czerwca 2017 r. kładziono nacisk na kontrole wywozu dzieł spełniających definicje zabytku. Od 19 czerwca pozwolenia wymagane są również w stosunku do współczesnych dzieł znajdujących się w Muzeach lub Narodowym Zasobie Bibliotecznym niezależnie od ich wartości materialnej. Dodatkowo wprowadzono poważne sankcje karne dla pracowników instytucji kultury. Sprawdź, jak ich uniknąć.

czytaj więcej »

Do wniosku o wydanie pozwolenia na stały wywóz dobra kultury niebędącego zabytkiem dołączamy 4 dokumenty. Sprawdź jakie.

czytaj więcej »

Kodeks pracy nie przewiduje możliwości przywrócenia do pracy odwołanego niezgodnie z prawem dyrektora instytucji kultury. Jednak w razie orzeczenia o nieprawidłowym odwołaniu, sąd może zasądzić na rzecz byłego dyrektora odszkodowanie. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt I PK 201/16)

czytaj więcej »

Instytucje kultury mogą spotkać się z sytuacją, że zmarłemu pracownikowi nie przysługiwały składniki zmienne przez cały okres przyjmowany do obliczeń podstawy odprawy pośmiertnej (3 albo 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił zgon) lub przez okres krótszy, ale obejmujący cały miesiąc kalendarzowy. W takim przypadku należy pominąć miesiące „puste” (bez wypłaty) i na ich miejsce przyjąć najbliższe miesiące, w których składnik taki został wypłacony zmarłemu. A oto inne ważne zasady, które stosujemy obliczając wynagrodzenie zmarłego pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Będę sporządzać listę płac dla Białorusina występującego w Polsce jako muzyk orkiestrowy (rocznik 89, już nie jest studentem). Przedstawił on kartę pobytu stałego, ma polski PESEL. Obywatelstwo ma jednak białoruskie i jest w trakcie oczekiwania na obywatelstwo polskie. Czy karta jest wystarczająca, żeby rozliczyć go jako rezydenta polskiego i wystawić mu PIT-11, czy powinien okazać certyfikat rezydencji polskiej lub jakieś oświadczenie, z którego wynikałoby, że ma w Polsce centrum interesów i przebywa powyżej 183 dni lub że np. założył tutaj rodzinę.

czytaj więcej »

Zostanie wprowadzony nowytyp zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydane przez starostę obywatelom wszystkich państw spoza UE i EOG. Na jego podstawie cudzoziemiec przy pracach sezonowych będzie mógł być zatrudniony w Polsce przez okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (140 dni) może wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie udać się na urlop rodzicielski? Na ile części może zostać podzielony urlop rodzicielski?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor państwowej szkoły muzycznej podległej jednostkom ministerstwa kultury może być udziałowcem w spółce z o.o. albo w spółce komandytowej? Jeśli tak to na jakich warunkach? Czy są jakieś obostrzenia w przepisach o jednostkach budżetowych bądź w K.s.h., które nakładają jakieś zakazy bądź obowiązki w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor teatru korzysta ze służbowego samochodu osobowego. Samochód parkuje obok miejsca zamieszkania dyrektora. Jakie warunki trzeba spełnić, aby teatr miał prawo do odliczenia 100% podatku VAT? Teatr jest podatnikiem VAT (prowadzi działalność gospodarczą obok działalności związanej z kulturą).

czytaj więcej »

Niektóre instytucje kultury są zwolnione z VAT a jeszcze inne w ogóle nie są podatnikami VAT. Czy muszą one przekazywać JPK

czytaj więcej »

W interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2017 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.95.2017.1.JK2) wyjaśnił, jak polski teatr ma rozliczyć umowy z czeskim reżyserem dotyczące wynagrodzenia za przeprowadzanie prób wznowieniowych. Rezultatem tych prób jest przywrócenie przedstawieniu teatralnemu kształtu odpowiadającego pierwotnemu zamysłowi reżyserskiemu. Jak podatek zapłacić i jakie dokumenty wystawić, gdy efektem prób jest ponowne nadanie spektaklowi formy dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury i w zasadzie działamy dopiero od stycznia br. Problem mam następujący: zatrudniamy instruktorów nauki gry na gitarze, instrumentach dętych i instrumentach perkusyjnych. W jaki sposób powinnam udokumentować wpłaty dokonywane na nasz rachunek bankowy za zajęcia? Nie jesteśmy płatnikiem VAT.

czytaj więcej »

Art. 7b 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, inni ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, a także jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznawać stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, a organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określą szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość, mając na uwadze wspieranie rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianie kultury i opieki nad zabytkami.

czytaj więcej »

Do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków dodano koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków. Wprowadza się także zmiany w funkcjonowaniu organów ochrony zabytków.

czytaj więcej »

wiper-pixel