WYDANIE ONLINE

Dyrektor instytucji kultury, jako szef kierujący 1-osobowo publiczną osobą prawną, powinien mieć duży zakres swobody działania w celu zarządzania instytucją i realizacji kontraktu dotyczącego warunków prowadzenia działalności przez daną instytucję i jej programu. Niedopuszczalne jest więc „ręczne” sterowanie instytucją przez organizatora.

czytaj więcej »

Od 7 września 2019 r. wypełniamy nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy. Sprawdź, jakie pojawiły się w nim zmiany, i pobierz aktualny wzór dokumentu.

czytaj więcej »

Odpis na ZFŚS za okres od 1 sierpnia 2019 r. zostanie odmrożony. W dodatkowym terminie, do 31 października 2019 r., pracodawcy będą zobowiązani wpłacić na rachunek ZFŚS dodatkowe środki wynikające ze zwiększonej wysokości odpisu. Sprawdź, jak zmienią się podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS za 2019 r.

czytaj więcej »

Czy nowe zwolnienie w PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców można stosować jedynie do przychodów uzyskanych do 26. urodzin, czy końca miesiąca, w którym osoby te kończą ten wiek?

czytaj więcej »

Od momentu, gdy przepisy wprowadzające zerowy PIT dla młodych weszły w życie, płatnicy często mają wątpliwości, jak prawidłowo zastosować wskazane zwolnienie podatkowe w miesiącu, w którym osoba zatrudniona osiągnie 26. rok życia. Sprawdźmy, co w tym zakresie wynika z najnowszych wyjaśnień organów podatkowych.

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracodawca zdecyduje się zapewnić pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie, powstaje kwestia przychodu pracownika. Sprawdź, jakich rozliczeń dokonać z fiskusem.

czytaj więcej »

Jeżeli instytucja kultury zorganizuje konkurs teatralny, a jednorazowa wartość wygranej w takim konkursie nie przekroczy 2.000 zł, będzie można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Dni miasta, seanse kinowe pod gołym niebem, festyny z okazji dnia dziecka czy zakończenia żniw, koncerty, wydarzenia sportowe. To tylko niektóre z imprez, które każdego roku organizują lub na które wyrażają zgodę samorządy. Wiele z nich mastatus imprez masowych. To znaczy, że ich organizatorzy muszą spełnić wiele wymogów formalnych. Jest to na przykład odpowiednie zabezpieczenie eventu pod względem medycznym. Sprawdź, z czym to się wiąże w praktyce.

czytaj więcej »

Pozyskiwanie nowych obiektów do muzealnych zbiorów wiąże się z wieloma zagadnieniami związanymi z prawami autorskimi, wizerunkiem oraz RODO. Przyjrzyjmy się pod tym kątem zarówno darczyńcom, osobom, z którymi przeprowadzane są wywiady wchodzące w skład zbiorów historii mówionej, jak i osobom utrwalonym na zdjęciach.

czytaj więcej »

Kontrolę zarządczą warto realizować nawet w minimalnym zakresie, jednak w taki sposób, żeby rzeczywiście objęła swoim zasięgiem wszystkie aspekty funkcjonowania instytucji. Przy dobrej organizacji pracy nie będzie to oznaczało, że większa liczba pracowników musi na to poświęcić znaczące zasoby czasowe. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest powołanie zespołu.

czytaj więcej »

Jeśli jest możliwość wypłaty honorarium za spotkanie autorskie, w jaki sposób dokonać rozliczenia? Po wejściu w życie Konstytucji dla biznesu nie w każdej sytuacji twórca i instytucja kultury mają obowiązek zawrzeć umowę. Ale jeśli tak, to jakie koszty uzyskania przychodu należy uwzględnić?

czytaj więcej »

Trudno jest odróżnić podpisaną przez artystę wolną od składek ubezpieczeniowych umowę o wykonanie dzieła od oskładkowanej umowy zlecenia. Pomocne jest tu orzecznictwo sądów administracyjnych i cywilnych. Przykładem jest wyrok sądu w sprawie kwalifikacji umowy dotyczącej prezentacji poezji Wisławy Szymborskiej.

czytaj więcej »

Pytanie: W budynku samorządowej instytucji kultury znajduje się galeria przedstawiająca zdjęcia – portrety byłych i obecnych dyrektorów, ich zastępców, artystów zatrudnionych w jednostce, kierowników działów oraz niektórych szeregowych pracowników. Poza wizerunkiem podane są imiona, nazwiska, nazwy stanowisk, a w przypadku byłych pracowników także okres zatrudnienia. Czy tego typu przetwarzanie należy udokumentować pisemną zgodą osób, których dane dotyczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Słyszałam, że zmieniają się stawki podatku oraz koszty uzyskania przychodów. Czy dotyczy to także umów zlecenia? Co w wynagrodzeniem za wrzesień płatnym w październiku? 

czytaj więcej »

Pytanie: W protokole kontroli kompleksowej samorządowej instytucji kultury wymieniono kontrahentów, z którymi placówka zawierała umowy. Zestawienie zawiera pełną nazwę firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, wraz z informacjami o rodzaju świadczonych usług i kwotami za wykonane usługi lub dostarczone towary. Czy w przypadku nazwy firmy zawierającej dane osobowe należy publikować w BIP opisane zestawienie bez imion i nazwisk?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz ośrodek kultury organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży – zajęcia taneczne, wokalne, artystyczne, plastyczne, naukę gry na instrumentach, zajęcia sportowe z tenisa stołowego. Zajęcia są odpłatne, a dochód ośrodek przeznacza na wynagrodzenie dla instruktorów. Sekcja zajęć sportowych z tenisa stołowego rozpoczęła się we wrześniu 2019 r. Sekcja ta ma być dofinansowywana przez sponsorów – firmy, ponieważ wynagrodzenie instruktora przewyższa wpływy z odpłatności uczestników zajęć. Czy sponsorzy mogą dofinansowywać tą sekcję poprzez comiesięczne bądź jednorazowe wpłaty? Czy ośrodek kultury może dokonać opłaty za wykup jednego dziecka, które chce należeć do tej sekcji z innego klubu?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury wystawia faktury za transport za używanie samochodu służbowego przez pracowników. Czy instytucja kultury może wystawiać faktury za transport, jeśli statut zawiera zapis o następującej treści:Źródłami finansowania działalności opery są: ………….,3) inne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:a) ze sprzedaży składników majątku ruchomego,b) z najmu i dzierżawy składników majątkowych,c) z reklamy i promocji,d) przychody z innych form użytkowania posiadanego majątku,4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.Co powinniśmy uwzględnić w kosztorysie wyceniającym powyższą usługę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy instytucja kultury jest zobowiązana do naliczania odsetek za wymagalną należność firmie co najmniej raz na kwartał i wykazywania tego na koniec roku w bilansie i sprawozdaniu opisowym? Jeżeli tak, to mają być liczone jak od zaległości podatkowych czy jako odsetki ustawowe? Zaznaczam, że instytucja kultury rozlicza się z otrzymanej dotacji zadaniowo z kosztów i przychodów oraz w pierwszej kolejności koszty są pokrywane przychodami własnymi, a następnie dotacją podmiotową. Jeżeli naliczymy odsetki, to zostaną zaksięgowane w przychodach finansowych, a tym samym będą brane pod uwagę do rozliczenia dotacji, w konsekwencji zamaże to obraz rzeczywisty rozliczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Jak wyliczyć odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop dla głównego księgowego w samorządowej instytucji kultury? Co uwzględniamy w podstawie naliczenia:• wynagrodzenie zasadnicze,• dodatek stażowy,• dodatek funkcyjny.Czy nagroda roczną przyznaną przez dyrektora powinna być uwzględniona w podstawie? Corocznie taka nagroda była przyznawana w związku z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym? Czy umowa zlecenia z ZUS za dodatkowe zadania w 2018 r. powinna być wliczona jako 1\12 wynagrodzenia? Nasza jednostka nie posiada wewnętrznego regulaminu wynagradzania.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury, która ze środków Unii Europejskiej zapłaciła kaucję firmie dostarczającej wodę do picia za dzierżawę butli na wodę oraz kaucję za wynajem lokalu od spółdzielni mieszkaniowej dla rezydentów realizujących projekt artystyczny. Prosimy o poradę dotyczącej wykazania kaucji w sprawozdaniu Rb o stanie należności.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym domu kultury, zgodnie z regulaminem wynagradzania, po przepracowaniu co najmniej 15 lat – przysługuje 2-miesięczne wynagrodzenie, a po przepracowaniu co najmniej 20 lat przysługuje 3-miesięczne wynagrodzenie. Jak mamy traktować staż pracy pracownika, w sytuacji gdy do marca 2001 roku dom kultury podlegał bezpośrednio pod urząd gminy i pracownik wykonywał pracę jako kierownik Referatu Kultury i Bibliotek, następnie pracownik otrzymał świadectwo pracy z urzędu gminy. Od kwietnia 2001 nasz dom kultury formalnie został utworzony jako Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek jako komunalna instytucja kultury i pracownik został powołany na dyrektora tej instytucji, a później został szeregowym pracownikiem. Czy staż pracy liczymy od marca 2001 roku, czy od początku pracy nawet w czasie, gdy dom kultury był komórką w urzędzie gminy?

czytaj więcej »

wiper-pixel