WYDANIE ONLINE

Zmianie ulegnie przede wszystkim tzw. próg podstawowy. Zamawiający nie będzie miał obowiązku stosowania nowej ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 130.000 zł netto. Wyrażenie progu w złotych polskich zamiast w euro ma uniezależnić zamawiających od kursu euro. Zamawiający nie będą już musieli przeliczać kwot szacowanych i wyrażonych w złotych na euro po to, aby sprawdzić, czy muszą stosować przepisy ustawy. Sprawdź również inne zmiany nie tylko w zamówieniach bagatelnych.

czytaj więcej »

Dnia 7 listopada 2019 r. dojdzie do prawdziwej rewolucji w zakresie rozpoznawania spraw cywilnych. Nie ominie ona też sądów pracy. Pracodawcy powinni być świadomi tych zmian, ponieważ niewiedza o nich może mieć bardzo negatywne skutki procesowe. Dotyczy to szczególnie udziału w posiedzeniu przygotowawczym.

czytaj więcej »

Od 21 sierpnia 2019 r. zmieniono przepisy o opłatach sądowych przed sądami cywilnymi od sporów związanych z prawami autorskimi.

czytaj więcej »

Dyrektorowi instytucji kultury nie można „przedłużyć kadencji”. Natomiast może on być powołany bez konkursu – ale po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i organizacji lub stowarzyszeń zawodowych bądź twórczych, a w przypadkach wskazanych w odrębnych przepisach – także opinii ministra właściwego ds. kultury.

czytaj więcej »

Dyrektor ośrodka kultury nie może otrzymać nagrody od burmistrza za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Przysługuje mu natomiast nagroda roczna przyznana na umotywowany wniosek organu nadzorczego.

czytaj więcej »

Samorządy chcąc pokazać miejscowość czy region muszą szukać nowych narzędzi promocji, sięgać po środki wyrazu, które są bardziej wyraziste i lepiej zapamiętywane. Takie możliwości daje lokowanie miasta czy regionu w filmie, serialu, programie telewizyjnym, teledysku, książce czy grze komputerowej, czyli tzw. city placement. Sprawdź, jak promują się za pomocą filmu polskie miasta, jakie są koszty takiej promocji i czy to się opłaca.

czytaj więcej »

Przegranie skargi na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej oznacza, że instytucja kultury będzie musiała ponieść koszty poniesione przez skarżącego. Sąd administracyjny może zasądzić koszty zastępstwa procesowego poniżej stawki minimalnej adwokata lub radcy prawnego. Istnieje możliwość zmniejszenia finansowych kosztów porażki obciążających teatr, dom kultury czy operę.

czytaj więcej »

W wyroku z 14 marca 2019 r. NSA (sygn. akt II FSK 673/17) uznał, że wykonania przez muzyków filharmonicznych utworów muzycznych na próbach przed koncertem spełnia kryteria artystycznego wykonania. Jednocześnie NSA wykluczył taką kwalifikację w stosunku do aktywności muzyków polegającej na pozostawaniu w gotowości do zastąpienia na koncercie innego muzyka, z powodu nagłego zdarzenia losowego.

czytaj więcej »

Zdaniem organów podatkowych brak w umowie o pracę artysty z instytucją kultury regulacji dotyczących wyodrębnienia części wynagrodzenia twórczego wyklucza możliwość korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

Organizacja konferencji o upowszechnianiu dostępu do kultury i zabezpieczaniu cennych dóbr kultury przed ich zniszczeniem to realizacja celów statutowych muzeum. Działalność ta nie dowodzi, że muzeum nie powinno stosować prewspółczynnika. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji nie może przyczynić się do generowania przez muzeum obrotów wyłącznie z działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

W interpretacjach indywidualnych organy podatkowe wskazują warunki stosowania przez instytucje kultury 50% kosztów uzyskania przychodu. Odmawiają jednak potwierdzenia, czy instytucje prawidłowo kwalifikują umowy z pracownikami i twórcami zewnętrznymi jako podlegające prawu autorskiemu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy muzeum prowadzący lekcje muzealne i warsztaty z dziećmi i młodzieżą powinni mieć ukończone studia podyplomowe z pedagogiki?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka gminna, która jest integralną częścią naszego ośrodka kultury, dokonała aktualizacji kolekcji poprzez wycofanie części książek ze zbioru bibliotecznego. Obecnie biblioteka wycofane książki zamierza sprzedać do punktu skupu makulatury. Na fakturze jako nazwa sprzedawanego towaru będą widniały książki, a nie makulatura. Proszę o podanie prawidłowej ewidencji księgowej takiej operacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w instytucji kultury, obowiązuje nas własny regulamin wynagradzania, ale nie ma w nim zapisu dotyczącego choroby pracownika który ma dodatek funkcyjny (przyznany na czas pełnienia funkcji kierownik działu). Czy należy go pomniejszyć za czas choroby? Jak należy postąpić z takim dodatkiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy centrum kultury może wprowadzić do regulaminu 6-krotność wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 1105) po 20 latach maksymalna wysokość to 3-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat, czy na taką zmianę musi wyrazić zgodę burmistrz lub rada gminy.

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury posiada odrębne umowy na dystrybucję energii i dostawę energii elektrycznej. Czy zasadne jest podpisanie umowy/przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na usługę kompleksową dostawy i dystrybucji energii elektrycznej? Czy przepisy ustawy Pzp dopuszczają takie rozwiązanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako dyrektor instytucji kultury mogę wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania i zmienić stawki odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych na korzyść pracowników. Obecnie obowiązują u nas stawki, jakie nakłada na nas ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik poniżej 26. roku życia w listopadzie 2019 r. osiągnął przychód w wysokości 4.500 zł, z tego przychód w wysokości 3.000 zł wchodzi do limitu 35.636,67, natomiast przychód w wysokości 1.500 zł podlega opodatkowaniu. Czy przy rozliczaniu listy płac w listopadzie 2019 r. KUP oraz kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek należy zastosować do przychodu podlegającego opodatkowaniu, czy zastosować zasadę proporcjonalności i rozdzielić KUP oraz kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy przychód zwolniony z podatku oraz podlegający opodatkowaniu?

czytaj więcej »

wiper-pixel