WYDANIE ONLINE

W Polsce działa około 2400 domów i ośrodków kultury. Różny jest poziom ich aktywności, choć wszystkie funkcjonują na podstawie tych samych przepisów. Podstawą skutecznego działania ośrodka kultury jest dobry program rozumiany jako wieloletnia strategia. Przekonaj się, jakie elementy powinien zawierać plan pracy oraz o jakich uwarunkowaniach prawnych i finansowych należy pamiętać opracowując strategię działania ośrodka kultury.

czytaj więcej »

Nie tylko kulturalnej… Nowe przepisy zapewniają gminom ramy prawne do kompleksowego, bardziej spójnego i efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców. Potrzeb, które wykraczają dalece poza tradycyjnie pojętą pomoc społeczną.

czytaj więcej »

Pracownik może odpracować wyjście prywatne także w innym dniu. Nie spowoduje to powstania nadgodzin, jeśli złożył pisemny wniosek o takie wyjście. Kiedyś zakładano, że taki wniosek może być zastąpiony także wpisem w księdze wyjść proponującym termin odpracowania oraz potwierdzonym podpisem pracownika. Jednak po zmianach z 2019 r. już niekoniecznie. Sprawdź, jak poprawnie zatwierdzać i rozliczać takie wyjścia.

czytaj więcej »

Od początku 2020 r. dodatek stażowy zostanie wyłączony ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego minimum. Sprawdź, w jaki sposób będziesz sporządzać listy płac po zmianach.

czytaj więcej »

Od 1 października 2019 r. obowiązują zmiany podatkowe, które m.in. obniżyły stawkę PIT i zwiększyły koszty uzyskania przychodów, stosowane przy ustalaniu zaliczek podatkowych. W stosowaniu nowych przepisów mają pomóc, wydane przez ministerstwo finansów, objaśnienia podatkowe. Sprawdź, jak prawidłowo obliczać zaliczki i rozliczać koszty pracownicze, zgodnie z interpretacją organów podatkowych.

czytaj więcej »

Status bibliotekarzy zatrudnionych na uczelniach publicznych i niepublicznych zmienił się. I to diametralnie. To, czy nadal mają status nauczyciela akademickiego, ze wszystkimi tego przywilejami, zależy wyłącznie od decyzji samej uczelni, w której pracują.

czytaj więcej »

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem ma stanowić forum do rozmów w sprawach dotyczących młodego pokolenia. Zasiądą w niej przedstawiciele zarówno organizacji pozarządowych i ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzieżowych rad gmin.

czytaj więcej »

Koła gospodyń wiejskich zawsze były bardzo prężnymi organizacjami w środowisku wiejskim, ale do listopada 2018 roku nie posiadały osobowości prawnej. Obecnie jest zupełnie inaczej. Warto sprawdzić, skąd koła gospodyń wiejskich mogą obecnie pozyskiwać fundusze na swoją działalność w środowisku lokalnym.

czytaj więcej »

Wśród pracodawców nie raz pojawiają się wątpliwości co do tego, przez jaki okres czasu należy przechowywać akta osobowe pracownika, którego umowa o pracę została aneksowana po wejściu w życie nowych przepisów w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, jakie stanowisko zajął w tej kwestii resort pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli z umowy o pracę pracownika artystycznego wynika, ze wszystkie jego działania zawodowe zmierzają do stworzenia artystycznego wykonania, to pracodawca zaliczki na PIT może obliczać wykorzystując 50% koszty uzyskania przychodu. Dotyczy to zarówno artystycznego wykonania w formie koncertu, jak i próby.

czytaj więcej »

Jeżeli teatr chce wykorzystywać kostiumy zamówione jako dzieło w wielu spektaklach, to powinien podpisać odpowiednią umowę w zakresie praw autorskich. Umowa oparta na jednorazowej licencji niewyłącznej może ograniczyć możliwość korzystania z kostiumów tylko w spektaklu, dla którego zostały pierwotnie zaprojektowane.

czytaj więcej »

Monitoring wizyjny to rozwiązanie techniczne często stosowane przez osoby zarządzające instytucjami kultury. Jego zastosowanie jest najczęściej motywowane zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, poprzez zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i innym formom szkodliwych działań osób z zewnątrz. Wizerunek osób zarejestrowanych na nagraniach jest daną osobową, dlatego też trzeba uwzględnić przepisy RODO podczas użytkowania monitoringu.

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka jest głównym partnerem gminy w realizacji projektu unijnego (Europejski Fundusz Społeczny). Biblioteka w związku z tym projektem musi zatrudnić animatora oraz wyznaczyć dwóch pracowników biblioteki do pomocy w prowadzeniu projektu, za co mają otrzymać dodatek specjalny. W projekcie na dodatek specjalny dla tych 2 pracowników założono znacznie więcej pieniędzy, niż pozwala na to uodk i regulamin wynagrodzeń (dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika). Czy jeżeli instytucja posiada środki, może zmienić zapis w regulaminie na np. 50%. W regulaminie nie ma też stanowiska animator, więc wydaje mi się, że muszę wprowadzić aneks, w którym takie stanowisko się pojawi. Animator będzie tylko zatrudniony na okres trwania projektu, tzn. na 1 rok. Dla głównej księgowej w tym projekcie nie przewidziano wynagrodzenia, a to ona odpowiada za właściwe prowadzenie księgowości wyodrębnionej dla tego projektu. Księgowej i dyrektorowi nie przysługuje dodatek specjalny – jak można zatem wynagrodzić księgowej tę pracę? Czy mogę ją zatrudnić np. na umowę zlecenia do prowadzenia księgowości tego projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie odnośnie do umowy na zastępstwo. Animator kultury zachorował i na jego miejsce zatrudniliśmy osobę na umowę na zastępstwo. Po 6 miesiącach zastępowany pracownik złożył wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Chcemy podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony z osobą, która zastępowała danego pracownika. W jakiej formie możemy to zrobić? Czy możemy do pierwszej umowy o pracę sporządzić porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy, czy musimy podpisać nową umowę o pracę? Jeśli tak, to czy do umowy na zastępstwo należy wystawić świadectwo pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel