WYDANIE ONLINE

Społeczność lokalna powinna być wciągnięta do dialogu i mieć poczucie współtworzenia programu działalności kulturalnej w swoim regionie, szczególnie teraz, gdy po okresie lockdownu kultura wraca do normalności. Jakie nowe wyzwania stanęły przed instytucjami kultury? Jak przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców?

czytaj więcej »

Nowoczesne działanie instytucji kultury polega w znacznej mierze na realizacji różnego rodzaju projektów. Z jakich etapów składa się zarządzanie projektem? Jakie czynniki wpływają na jego powodzenie? Jakie są zadania osoby kierującej projektem? Jakimi umiejętnościami powinna się ona cechować?

czytaj więcej »

Odpowiedź na takie pytanie brzmi: „To zależy”. Zależy, czy w danym województwie wydano wobec instytucji kultury stosowne polecenia w formie decyzji administracyjnych. Jeżeli tak, wówczas ośrodek kultury ma prawny obowiązek gromadzenia (czyli przetwarzania) danych osobowych obejmujących takie informacje.

czytaj więcej »

Bardzo często gminy stają przed dylematem, na jakie cele można przeznaczyć środki zgromadzone w tzw. „funduszu korkowym” – pochodzącym z opłat licencyjnych za sprzedaż alkoholu. Nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tymczasem tarcza 4.0 poluzowała zasady wydatkowania środków gminy, przynajmniej do końca 2020 r. Na przykład pieniądze z gminnego programu mogą być przeznaczone – wyjątkowo – na sektor kultury, chociaż pod pewnymi warunkami.

czytaj więcej »

Instytucja kultury może organizować ciekawe wydarzenia nie tylko we współpracy z uczelnią, czy jej jednostkami, ale również razem z kołami naukowymi. W tych zrzeszeniach można bowiem spotkać studentów i doktorantów, których łączą wspólne zainteresowania oraz chęć „zrobienia czegoś”, zwłaszcza jeśli pomoże to sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce. Konstytucja dla Nauki wprowadziła pewne zmiany (a nawet ułatwienia) także dla kół naukowych.

czytaj więcej »

Organizując wystawy czasowe, muzea otrzymują eksponaty również od osób prywatnych, w tym samych artystów lub ich spadkobierców. Sama umowa o wystawienie obiektu jest podobna do umowy użyczenia, lecz nie można zapominać o kilku odrębnościach, które zostaną przybliżone w artykule. Czy jednostka ma obowiązek wystawienia obiektu? Jak zadbać o prawa autorskie, którymi często objęte są takie eksponaty? Kto odpowiada za uszkodzenia w wystawionym dziele?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury – gminny ośrodek kultury najprawdopodobniej otrzyma nieodpłatnie od osoby fizycznej eksponaty i materiały archiwalne stanowiące archiwum po znanej mieszkance (umowy przeniesienia praw własności do zbiorów). Zbiory te zawierają min. zdjęcia, pamiętniki, inne dokumenty. Czy powinniśmy wycenić ten zbiór? Czy taką operację powinniśmy zewidencjonować w księgach w następujący sposób: Wartość zbioru (z wyceny): Wn Dzieła Sztuki i Eksponaty Muzealne, Ma Fundusz instytucji?

czytaj więcej »

Status prawny eksponatów będących w depozycie muzeum nie jest klarowny, nie precyzują go przepisy ustawy o muzeach, ani rozporządzenia. Tym większe znaczenie ma zawartość umowy depozytu, w której należy uregulować prawa i obowiązki deponenta oraz muzeum przyjmującego obiekt na przechowanie. Sam wpis do tzw. „księgi depozytów” nie załatwia sprawy – ma charakter tylko porządkowy.

czytaj więcej »

Kolejne spotkanie firmowe, prezentacja produktu, konferencja, wykład, szkolenie, warsztat. Jesteś doskonale przygotowany. Wiesz, co masz powiedzieć. Prezentowany temat znasz od podszewki. Nikt nie zaskoczy Cię żadnym pytaniem, na które nie znasz odpowiedzi. Poza tym masz doskonałą prezentację, która pomoże Ci w chwili zapomnienia. Ale wszystko może zepsuć jedna osoba.

czytaj więcej »

W każdym konkursie obowiązuje regulamin. Niestety w działalności bibliotek brakuje funduszy na angaż dla prawnika, który dokładnie przeanalizowałyby regulamin. Nie tylko konkurs biblioteczny, ale także każda inna akcja (stała lub czasowa) powinna mieć oddzielny zbiór zasad. Ma on przede wszystkim zabezpieczyć nas bibliotekarzy przed trudnymi do przewidzenia sytuacjami.

czytaj więcej »

Pytanie: Umorzono mi składki ZUS za marzec w wysokości 50% – niestety nie mogę wystąpić o zwrot (marzec mam już rozksięgowany, muszę zatem zrobić korektę), czyli sporządzam PK z dniem otrzymania decyzji z ZUS. Czy tutaj również księguję Wn Rozrachunki z ZUS, a Ma Pozostałe Przychody operacyjne? W maju zapłaciłam tylko połowę składek ZUS (umorzoną połowę księguje na Pozostałe przychody operacyjne -> Wn Rozrachunki z ZUS, Ma Pozostałe przychody operacyjne). Tak jak było we wcześniejszym mailu. Natomiast za czerwiec zapłaciłam składkę pomniejszoną od nadpłatę z marca (nie wiem, jak ją zaksięgować, bo w marcu były większe kwoty na niektórych kontach niż w czerwcu i konto mi się nie wyzeruje). Mam konto 229 Rozrachunki ZUS i do niego istnieje analityka na 11 kontach. Jak sporządzić księgowania, tak żeby ostatecznie właściwe konta mi się wyzerowały?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak właściwie zaksięgować na kontach pozabilansowych – rzeczowy wkład własny w projekcie unijnym? Nasz wkład własny to sale, które wykorzystujemy do prowadzenia działań związanych z projektem.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie w sprawie prawidłowego rozdysponowania środków z ZFŚS zgodnie z zasadą wsparcia rodzin o niskim dochodzie w rodzinie. Kwota dofinansowania wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą jest stopniowana w 4 kwotach zróżnicowanych stopniowo o 120 zł w zależności od przychodu w rodzinie w 4-stopniowych widełkach dochodowych. W regulaminie mamy zapis: – Podstawę do ustalenia ulgowych usług (z dopłatą Funduszu) stanowi przychód (brutto) przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika. – Pracownik ma obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość wszystkich przychodów (brutto). Nadmienia, że Komisja Socjalna została upoważniona do przetwarzania danych i zobowiązana do zachowania tajemnicy. Obecnie natomiast mamy problem z uzyskaniem oświadczenia pracownika o dochodzie współmałżonka, który w swoim zakładzie pracy podpisał klauzulę o tajności wynagrodzenia i nie ujawnianiu jego wysokości. Jak w sytuacji braku danych o dochodzie współmałżonka prawidłowo przydzielić dofinansowanie ze środków ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy podpisaną umowę zlecenia z osobą przeprowadzającą próby z zespołem wokalnym. W umowie zapisano że przysługuje wynagrodzenie np. 1.000,00 zł miesięcznie. Próby odbywają się w poniedziałki. Jak właściwie obliczyć wynagrodzenie, jeżeli przeważnie w miesiącu są 4 poniedziałki, jednak w niektórych miesiącach jest ich 5. Albo jeżeli próby odbywały się nie od początku miesiąca, tylko załóżmy od drugiego poniedziałku? Czy może trzeba zmienić zapis w umowie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z artystą lub wykonawcą, który wykonuje koncert, możemy zawrzeć umowę (licencyjną) na zakup licencji i czy w tym przypadku liczymy 50% kosztów uzyskania, czy 20% kosztów uzyskania (w treści umowy jest zapis „Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu…… na następujących polach eksploatacji:….” jest też dodatkowy zapis na jaki czas jest udzielona licencja)?

czytaj więcej »

wiper-pixel