WYDANIE ONLINE

Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w tarczy antykryzysowej 6.0, mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Muszą w tym celu złożyć wniosek RSP-CD6 o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych. To nie jedyna pomoc, którą instytucje kultury moga uzyskać na mocy tarczy 6.0. Sprawdź, jak skorzystać z różnych form pomocy finansowej.

czytaj więcej »

Od 26 stycznia 2021 r. płatnicy składek z określonych branż mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć do 15 marca 2021 r. przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba do tego wykorzystać RDZ-B6 oraz RDZ-M. Skorzystaj z instrukcji krok po kroku, jak przesłać wniosek do ZUS.

czytaj więcej »

W Internecie można znaleźć organizacje, które udzielają dofinansowania na różne działania. Zanim jednak otrzyma się środki, należy złożyć odpowiedni wniosek. Przeważnie grantodawcy udostępniają szablon, według którego należy opisać działanie. W wielu przypadkach pojawiają się te same punkty. Zmieniona zostaje kolejność, niektóre zostają pominięte, a inne dodane. Warto więc poznać schemat, według którego organizacje każą opisywać projekty.

czytaj więcej »

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że pracownik filharmonii powinien odmówić wstępu na salę niepunktualnej uczestniczce spektaklu lub zapewnić jej bezpieczne dotarcie do miejsca na widowni. Instytucja odpowie za to, że melomanka potknęła się na niedoświetlonych schodach i doznała skomplikowanego złamania – wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 26 listopada 2020 r. (sygn. akt IX Ca 767/20).

czytaj więcej »

Aby uniknąć nieporozumień z rodzicami lub opiekunami małoletnich wolontariuszy, zaleca się zawrzeć umowę na piśmie. Zwłaszcza w tak wyjątkowych okolicznościach, jak np. wolontariat w czasie epidemii.

czytaj więcej »

W wielu instytucjach kultury nikt z pracowników nie posiadał odpowiednich kwalifikacji do sprawowania funkcji inspektora ochrony danych (IOD). Dlatego powszechną praktyką stało się wyznaczanie tzw. zewnętrznego IOD. Oznaczało to najczęściej podjęcie współpracy z firmą, która świadczy usługi w zakresie ochrony danych osobowych i w zamian za stałą miesięczną opłatę wskazuje osobę, którą dyrekcja instytucji kultury może wyznaczyć i zgłosić to do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba pracująca w bibliotece od 30 lat i będąca kierownikiem praktycznie od początku, a nie mająca powołania, jest tym kierownikiem? Czy wójt może wystąpić do ministra o zgodę na powołanie kierownika bez konkursu, czy potrzebne jest wykształcenie wyższe, żeby być dyrektorem lub kierownikiem biblioteki. Czy długi staż pracy i ukończone studium bibliotekarskie dają odpowiednie wykształcenie? Jakie są możliwości?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy burmistrz może na podstawie ustawy covidowej z 2 marca 2020 obniżyć dyrektorowi ośrodka kultury wymiar etatu i wynagrodzenie? Dnia 22 grudnia 2020 r. dano mi do podpisania porozumienie zmieniające, w którym obniża mi się etat do 3/4 oraz wynagrodzenie i dodatek funkcyjny. Mało tego – wyznacza mi konkretne godziny pracy, podczas gdy ja pracuję w trybie zadaniowym, jako osoba zarządzająca zakładem pracy. W porozumieniu powołano się na wystąpienie spadku obrotów gospodarczych (tj. spadku sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym m.in. przychodów za X i XI 2020 r. w stosunku do ubiegłego roku). Gdy przeanalizowałem te dochody, okazało się, iż w tych miesiącach tego roku miałem przychody większe niż w roku ubiegłym. Do dnia dzisiejszego tego porozumienia nie podpisałem i pracuję normalnie, gdyż wydaje mi się, że podjęte działania są niezgodne z prawem. Czy dobrze postąpiłem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nie zdążył wykorzystać nadgodzin w ostatnim okresie rozliczeniowym ubiegłego roku, ja nie mam możliwości zapłacenia za nie, czy może odebrać sobie dni wolne po okresie rozliczeniowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli działają placówki medycyny pracy, a pracownik wyraża chęć pójścia na takie badania, to czy można pracownika na nie skierować? Czy istnieje obowiązek wystawiania skierowań na badania okresowe, mimo ich zawieszenia? Czy w przypadku badań wstępnych wysyłamy pracownika artystycznego (muzyka) na takie badania, skoro kwalifikujemy go jako stanowisko administracyjno-biurowe? Czy w dalszym ciągu obowiązują badania kontrolne? W marcu wrócą po urlopach macierzyńskich dwie pracownice, które przed porodem były na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni – czy muszą udać się na badania kontrolne?

czytaj więcej »

Od 26 stycznia 2021 r. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje nowe uprawnienia. Jest to płatne zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych dla pracownika w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. Należność za czas zwolnienia od pracy na oddanie osocza pracodawca wylicza na tych samych zasadach, które obowiązują przy kalkulowaniu wynagrodzenia za „standardowe” oddawanie krwi. Sprawdź krok po kroku, jak liczyć wynagrodzenie za 2 dni zwolnienia od pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury podpisała umowę partnerską, w której zobowiązuje się do przeprowadzenia działań promocyjno-reklamowych dla Partnera w zamian za sfinansowanie planu rozwieszenia iluminacji świetlnych na terenie Gminy. Działania ze stronu IK to min. nadaniu tytułu Partnera, umieszczenie na BIP i stronie internetowej logotypu Partnera z informacją, ze wspiera tą inicjatywę. IK wystawiła fakturę sprzedaży na usługi promocyjno-reklamowe zgodnie z umowa. Czy w pliku JPK powinniśmy ta usługę wykazać kodem GTU?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo ośrodek kultury musi przechowywać dokumentację księgową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy księga inwentarzowa musi być jedna od początku istnienia działalności, czy można w pewnym momencie rozpocząć nową księgę? np. spisać stan rzeczowy na dzień 31 grudnia 2020 r. i od tego czasu prowadzić nową księgę? Mam na myśli inwentarz całego asortymentu działalności (krzesła, stoły, biurka, sprzęt, itd.).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zakupu zbiorów bibliotecznych (książek, audiobooków, e-booków), można dokonać z dotacji podmiotowej? Czy powinna być to dotacja celowa?

czytaj więcej »

Obowiązku zgłaszania umów o dzieło nie mają od 1 stycznia 2021 r. tylko jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego), gdy nie są płatnikiem składek. W sytuacji gdy dany podmiot zostanie zgłoszony do ZUS jako płatnik, gdyż zatrudni np. pracownika czy też zleceniobiorcę, podmiot ten będzie miał obowiązek przekazywania informacji o zawartych umowach o dzieło. Ten obowiązek będzie jednak dotyczył umów zawartych po dniu kiedy ten podmiot został zgłoszony do ZUS jako płatnik. Umów zawartych przed tą datą nie należy zgłaszać.

czytaj więcej »

Płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. mają nowy obowiązek. Chodzi o zgłaszanie umów o dzieło do ZUS. Umowę o dzieło trzeba zgłosić do ZUS na formularzu RUD w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Dokument RUD umożliwi ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel