WYDANIE BIEŻĄCE

Brak celów i ryzyk związanych z pandemią COVID-19 zaplanowanych na 2020 rok jest czymś naturalnym, jednak brak takich celów i ryzyk zaplanowanych na 2021 rok jest już poważnym błędem. Dlatego też przeprowadzając samoocenę kontroli zarządczej za poprzedni rok, warto wyciągnąć wnioski i zidentyfikować cele i ryzyka.

czytaj więcej »

Okresy kwarantanny lub izolacji to formy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które stanowią podstawę do uzyskania stosownych świadczeń chorobowych. Jak okresy te wykazywać w świadectwie pracy? Co w sytuacji, gdy pracownik wykonywał pracę w okresie orzeczonej kwarantanny lub izolacji?

czytaj więcej »

Poniżej znajdziesz przesłany przez Czytelnika regulamin wynagradzania, który po sprawdzeniu przez eksperta otrzymał uzupełnienia i uwagi. Skorzystaj z gotowego wzoru i miej pewność, że kontrola ze strony organizatora nie zarzuci Ci żadnych błędów w zarządzaniu instytucją kultury. Do niniejszego regulaminu wynagradzania dodano uwagi i naniesiono niektóre poprawki – oznaczone kolorem czerwonym.

czytaj więcej »

Wśród wymaganych dokumentów przy organizacji widowiska są regulaminy pracy na scenie i estradzie. Sprawdź, jak właściwie udokumentować zorganizowanie widowiska.

czytaj więcej »

Dyrektor instytucji kultury zarządza nią i reprezentuje ją samodzielnie. Podpis głównego księgowego nie musi więc znaleźć się na umowie obok podpisu dyrektora. Przynajmniej jako strony umowy. W pewnych okolicznościach należy jednak uwzględnić kontrasygnatę głównego skarbnika.

czytaj więcej »

Kara za kradzież lub zniszczenie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury wynosi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jest to szeroko określony przedział zagrożenia. W tym przepisie użyto równie pojemnego pojęcia „dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury”. Przyjmuje się, że to „znaczenie” nie zależy od wartości materialnej. Co jeszcze należy wiedzieć o prawnokarnej ochronie muzealiów, kolekcji czy zabytków?

czytaj więcej »

W tym numerze zapiszemy się do biblioteki podczas wideo rozmowy, przejdziemy się ulicami miasta, rozwiązując po drodze zagadki, ułożymy haromonogram wydarzeń kulturalnych i wypożyczymy książki z metalowej szafy.

czytaj więcej »

Prawo do bycia zapomnianym zyskało dużą popularność w momencie reformy systemu ochrony danych osobowych. Wynika to z jednej strony z atrakcyjnej nazwy, z drugiej zaś z mylnego przeświadczenia, iż takie prawo to innowacja związana z RODO. W rzeczywistości prawo to nie jest ani atrakcyjne, ani innowacyjne, co nie zmienia faktu, iż stanowi jedno z najważniejszych praw osób fizycznych wskazanych w przepisach RODO.

czytaj więcej »

Pytanie: Na terenie gminy istnieje stowarzyszenie  propagujące staropolską szermierkę na kije. Organizator oczekuje, że Dom Kultury otworzy sekcję Signum i będzie finansował działalność „sekcji” z przekazanej dotacji podmiotowej Według naszej wiedzy jest to nie możliwe z uwagi na poprawność wykorzystania finansów publicznych. Ponadto zajęcia stowarzyszenia nie mają nic wspólnego z kulturą. Organizator oczekuje od nas sfinansowania nagrania i promocji teledysku dotyczącego zbiórki pieniędzy na leczenie dziecka autystycznego. Finanse domu kultury stanowią – 85% dotacja podmiotowa od organizatora i 15% środki własne pochodzące z wpłat za uczestnictwo w prowadzonych przez dom kultury sekcjach Bardzo proszę o opinię w/w sprawach, które pomogą nam w podjęciu stosownych decyzji.  

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzona przez nas działalność sklasyfikowana została w PKD pod numerem 90.04 Z jako działalność obiektów kulturalnych. Towarzystwo zajmujące się wyłącznie szermierką na kije i nie ma wg naszej wiedzy nic wspólnego z kulturą. Ponadto jest zarejestrowanym stowarzyszeniem. Czy wobec powyższego powołanie sekcji Signum Polonicum nie będzie naruszać obowiązujących przepisów Czy jako sporty walki (według GDKZB) nie bliżej im klubów sportowych działających na terenie gminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 1/12 msc wliczana jest do przychodów Dotacja podmiotowa jest przychodem instytucji kultury – zarówno, gdy przekazywana jest w danym roku jednorazowo, jak i w transzach (np. 12 transzach miesięcznych).

czytaj więcej »

Pytanie: Mam zapytanie dotyczące umorzenia składek ZUS za grudzień 2020 r. instytucja kultury odnotowała spadek przychodów i kwalifikuje się do złożenia wniosku o umorzenie składek ZUS za grudzień 2020 r. Wniosek można składać od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. Czy IK po otrzymaniu decyzji powinna zakwalifikować przychód do pozostałych przychodów operacyjnych 2020 r.? Najprawdopodobniej decyzje przez ZUS są szybciej wydawane niż przy wnioskach o umorzenie składanych za okres marzec–maj 2020r. Obawiam się jednak, że decyzja nie zostanie wydana do końca lutego 2021 r., kiedy składamy rozliczenie planu finansowego. Sprawozdanie finansowe zapewne będziemy mieć skończone w I połowie marca 2021 r. i zapewne decyzje z ZUS do końca marca otrzymamy przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Czy możemy jednak zakwalifikować to umorzenie, jako przychód 2021 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy radny gminy może zawnioskować o przedstawienie zakresu obowiązków pracowników GOK na poszczególnych stanowiskach (etatowo) oraz o informowanie Radnych do jakich programów jest zgłaszany GOK zwłaszcza jeśli chodzi o dofinansowania ?. Czy Dyrektor musi udzielić odpowiedzi ( oczywiście w formie pisemnej)?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałem dzisiaj zarządzenie burmistrza o zaplanowanej od 8 marca 2021 r. kontroli kompleksowej mojej placówki. Jest to moja pierwsza taka kontrola odkąd pełnię funkcję dyrektora. Niestety w zakresie planowanej kontroli nie ma opisane, co będzie kontrolowane tylko stwierdzenie „kontrola kompleksowa”. Proszę o odpowiedź co może być przedmiotem kontroli przez organizatora?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor samorządowej instytucji kultury został wyłoniony w drodze konkursu. Powołano go na to stanowisko na czas określony do 31 grudnia 2021 r. W styczniu 2021 r. osoba ta wygrywa konkurs na podobne stanowisko w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jednocześnie składa prośbę do organizatora jednostki w której pracuje o rozwiązanie stosunku pracy. Czy burmistrz jako organizator dokonując odwołania w/w dyrektora na jego prośbę musi zasięgnąć opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z interpretacją ogólną nr DD3.8201.1.2018 ministra finansów z 15 września 2020 roku w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego musimy coś zmieniać w umowach z pracownikami artystycznymi? Czy należy wdrożyć zmiany, aby móc stosować 50% koszty? Chodzi o zapisy na stronie 8, tj. punkty 1, 2, 3 i dalej 1, 2, 3, 4. Zgodnie z tymi zapisami powinniśmy prowadzić ewidencję oświadczeń muzyków po każdej próbie czy koncercie. Dodatkowo w punkcie 4 jest wyraźna sugestia aby wszystkie próby nagrywać. Inaczej „nie ma podstaw do zastosowania 50% kosztów”.

czytaj więcej »

Pytanie: W ostatnim czasie na jednej ze ścian naszego domu kultury zainstalowaliśmy ekran ledowy. Do tej pory wyświetlaliśmy na nim informacje dotyczące działalności naszej jednostki, życzenia świąteczne itp. W związku z tym, że ekran jest w bardzo dobrym miejscu, zaczęli zgłaszać się do nas przedsiębiorcy z zapytaniem, czy możemy wyświetlać dla nich reklamę. Czy jest możliwość, aby gminny ośrodek kultury, bibliotek i sportu za opłatą wyświetlał komercyjne reklamy dotyczące usług lub wydarzeń nieorganizowanych przez GOKBiS? Czy przepisy zabraniają takich działań?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jedną instytucją kultury, na którą składa się ośrodek kultury i biblioteka wraz z jej filiami. Zatrudniamy pracowników, którzy w swoich zakresach obowiązków mają obsługę zarówno ośrodka kultury, jak i biblioteki. Organizator przekazuje dotację podmiotową w dwóch klasyfikacjach budżetowych – biblioteki i ośrodka kultury. Moje pytania: Czy organizator ma prawo ingerować w to, jak powinien wyglądać plan finansowy naszej instytucji kultury? Czy otrzymaną dotację możemy traktować, jako jeden budżet w planie finansowym, czy mamy obowiązek rozdzielenia go? Czy traktowanie i wykorzystywanie tej dotacji jako jeden budżet bez jasnego podziału w kosztach na biblioteki i ośrodek kultury jest naruszeniem dyscypliny o finansach publicznych? Czy jako instytucja kultury obowiązuje nas art. 257 i 258 ustawy o finansach publicznych?

czytaj więcej »

wiper-pixel