ZUS sprawdzi legalność pobytu cudzoziemca w Polsce

Od 2 maja 2018 r. cudzoziemiec wnioskujący o wydanie zaświadczenia A1 powinien dołączyć do wniosku informację wskazującą na legalność jego zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego.

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku a zeznanie podatkowe

Pytanie: Proszę o podpowiedź w sprawie rozliczenia przychodu 2017 r. za pracę w Polsce. Polka mieszkała z dzieckiem na stałe w Polsce do 28.02.2017 r. Od 1.03.2017 r. wyprowadziła się do Niemiec z dzieckiem, została tam zameldowana i tam podjęła pracę. W Polsce była zatrudniona w polskim zakładzie pracy do grudnia 2016 r. Z tego zakładu otrzymała PIT-11 za 2017 r. (a jest to wynagrodzenie za grudzień 2016 r. wypłacone w styczniu 2017 r.). Jak powinno wyglądać jej rozliczenie:1)             Czy zeznanie podatkowe za 2017 r. składa na PIT-37 wykazując tylko przychód osiągnięty w Polsce?2)             Jaki adres zamieszkania wpisuje na PIT-37, czy taki pod którym mieszkała w Polsce do 28.02.2017 r.?3)             Do jakiego urzędu skarbowego wysyła zeznanie za 2017 r., czy według miejsca zamieszkania w Polsce do 28.02.2017 r.?4)             Czy powinna w Polsce dopełnić jakichś formalności w związku ze zmianą rezydencji podatkowej w 2017 r.?

SN: odwołanie to nie to samo co rozwiązanie stosunku pracy

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania, w przypadku odwołania w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie ma roszczenia o przywrócenie do pracy. Może mieć jednak prawo do odszkodowania, jeżeli odwołanie nastąpiło bez przewidzianej ustawą obligatoryjnej zgody właściwego organu. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III PK 38/17)

Przykłady 10 zapisów w regulaminie wynagradzania niekorzystnych dla pracodawcy

Pracodawcy wprowadzając konkretne zapisy do regulaminu wynagradzania powinni zadbać o to, by ich treść była zrozumiała i dogłębnie przemyślana. W przeciwnym razie mogą one być źródłem sporów i nieść za sobą skutki odmienne od zamierzonych. Oto praktyczne wskazówki, dzięki którym pracodawca uchroni się przed roszczeniami ze strony pracowników.

Kiedy umowa o dzieło, a kiedy zlecenie

Pytanie: Czy możemy zawrzeć umowę o dzieło na opracowanie tekstu pt. „........” . Umowa byłaby zawarta na 4 miesiące a wynagrodzenie byłoby wypłacane w 4 ratach z częstotliwością wypłat raz w miesiącu. Oczywiście dzieło zostanie odebrane protokołem. Czy ZUS z uwagi na wypłaty za dzieło w ratach może zakwestionować taką umowę i uznać za umowę zlecenia?

Jak wypełniać dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy

Czas, w którym zatrudniony pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wypełniania obowiązków służbowych, należy codziennie rozliczać. Do jego prawidłowego zorganizowania zazwyczaj wymagane są określone dokumenty. Sprawdźmy, jak je poprawnie wypełniać.

Jak rozliczyć zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu w trakcie podróży służbowej

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową, która na wniosek pracownika pracodawca wyraża zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Czy zwrot kosztów od tych delegacji jest opodatkowany?

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który dostarczył ZUS ZLA po terminie wpłaty

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik po wypłacie wynagrodzenia za pracę dostarczy pracodawcy zwolnienie lekarskie. Powstaje wówczas pytanie, czy nadpłaconą kwotę wynagrodzenia można potrącić z wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego, w jaki sposób powinno to nastąpić, czy należy dokonać korekt list płac i jak rozliczyć raporty imienne oraz deklarację rozliczeniową ZUS.

Jak powinna wyglądać zgoda na dobrowolne potrącenia z pensji

Pytanie: Chcielibyśmy rozstrzygnąć kwestię dotyczącą potrąceń z wynagrodzeń pracowników (a konkretnie pisemnej zgody pracownika na potrącenia). Nasza instytucja kultury stosuje takie pisemne zgody pracowników (wypełniane i podpisywane przez pracowników każdego roku w styczniu na dany rok kalendarzowy) z podaniem konkretnych kwot np. dla potrącania comiesięcznych składek na ubezpieczenie dobrowolne. Część pracowników posiada służbowe telefony komórkowe – zasady przyznawania i korzystania z tychże używania telefonów określone są w Zarządzeniu Dyrektora z marca 2015 roku. Określone są limity kwotowe dla grup pracowników, przekroczenie których powoduje obciążenie pracownika kwotą powyżej limitu – co zawarte jest w paragrafie 3 Zarządzenia (w załączeniu). Każdy pracownik, który otrzymuje służbowy telefon komórkowy, podpisuje informację o posiadanym limicie oraz konieczności poniesienia opłat, w sytuacji gdy ten limit przekroczy (w załączeniu wzór tego dokumentu). Czy taka informacja podpisywana przez pracownika (w pozycji „przyjmuję do wiadomości”) jest wystarczającym dokumentem, aby zgodnie z literą prawa potrącić pracownikowi kwotę ponad przyznany limit z wypłaty, czy należy każdorazowo (gdy znana jest już kwota przekroczenia w danym miesiącu) należy uzyskiwać pisemną zgodę pracownika na potrącenie tejże konkretnej kwoty z wypłaty?

Dokumenty potrzebne do wypłaty wynagrodzeń – gotowe wzory

Podstawowym dokumentem jest lista płac. Stanowi ona podstawę rozliczeń wynagrodzeń za pracę i innych należności przysługujących zatrudnionym osobom. Ustawodawca nigdzie nie wskazał wzoru listy płac, dlatego to w dużej mierze od pracodawcy zależy, jaki kształt ona przyjmie. Sprawdź także, czy wykorzystywane przez Ciebie wzory innych dokumentów są poprawne.