podpisywanie dokumentu

Zaświadczenia o niezaleganiu – płatnik posłuży się wydrukiem

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania takiego zaświadczenia wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał – potwierdza najnowsza nowelizacja przepisów.

monety w garści

Za jednakową pracę pracownicy mają prawo do premii w tej samej wysokości

Pracodawca, który odmówił wypłaty premii za terminowe wykonane zadania jednemu z 3 pracowników, dopuścił się naruszenia zasady prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 19/16)

pacownik korporacji

Poznaj 5 zmian, które usprawnią wypłatę świadczeń z FGŚP

Już wkrótce zwiększona ma być ochrona pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz przysługujących im z tego tytułu świadczeń. Udzielanie pomocy finansowej pracownikom w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę ma być szybsze.

księgowe - dwie księgowe szukają czegoś w dokumentach

PIP kontroluje minimalną stawkę godzinową

Trwa weryfikacja 1500 skarg, jakie PIP otrzymała od osób, którym nie zapewniono minimalnej stawki godzinowej. W 28% skontrolowanych firm inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce godzinowej – poinformował główny inspektor Pracy Roman Giedrojć. Stawkę zaniżano w nie więcej niż 10% skontrolowanych firm.

kobieta w ciązy

Nie można z góry założyć, że w trakcie ciąży umowę o pracę zawiera się dla pozoru

Prawo pracy nie przewiduje zakazu zatrudniania kobiet w ciąży. Sam więc fakt, że ubezpieczona była w ciąży w dacie zawierania umowy o pracę nie musi oznaczać – wbrew twierdzeniom ZUS – że nie świadczyła pracy i zawarta przez nią umowa była pozorna. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 30 maja 2017 r. (sygn. akt VIII U 2572/16)

Czy pracownicy biorący udział w wycieczce sfinansowanej z ZFŚS uzyskują przychód

Jeżeli pracodawca zorganizuje wycieczkę o charakterze integracyjnym dla pracowników, której koszt sfinansuje ze środków ZFŚS, po stronie uprawnionych pracowników nie wystąpi przychód ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2017 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.113.2017.1.MS)

zwolnienie pracownika

„Dyscyplinarka” nie odbiera odprawy

Zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika pozbawionego w taki sposób zatrudnienia. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (sygn. III PZP 1/17)

Starsza księgowa wpatrzona w ekran monitora

Zatrudnienie za granicą zaliczone do okresu, od którego zależy prawo do świadczenia przedemerytalnego

Okresy zatrudnienia za granicą podlegają zaliczeniu do okresu uprawniającego do emerytury, od wykazania którego zależy prawo do świadczenia emerytalnego. Przez likwidację pracodawcy należy rozumieć także likwidację zakładu pracy spowodowaną śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt I UK 282/16)

wywiad lekarski, wizyta

Sprawa o zaniechanie zwrotu na rzecz ZUS zasiłku chorobowego nie jest sprawą o zasiłek

Sprawy o zaniechanie żądania zwrotu na rzecz ZUS nienależnie pobranych świadczeń chorobowych powinny być rozpoznawane w I instancji przez sąd okręgowy, pomyłkowe rozpoznanie takiej sprawy przez sąd rejonowy skutkuje nieważnością postępowania. Uchwała Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UZP 5/17)

wywiad lekarski, wizyta

Sprawa o zaniechanie zwrotu na rzecz ZUS zasiłku chorobowego nie jest sprawą o zasiłek

Sprawy o zaniechanie żądania zwrotu na rzecz ZUS nienależnie pobranych świadczeń chorobowych powinny być rozpoznawane w I instancji przez sąd okręgowy, pomyłkowe rozpoznanie takiej sprawy przez sąd rejonowy skutkuje nieważnością postępowania. Uchwała Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UZP 5/17)