Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2020 r. - raport GUS z 23 września 2020 r.

W I półroczu 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek przychodów ogółem o 7,0%, a kosztów ogółem o 10,2%. Nakłady inwestycyjne pozostały na tym samym poziomie co przed rokiem. Przychody ogółem badanych instytucji kultury w I półroczu 2020 r. były niższe o 7,0% od osiągniętych w I półroczu 2019 r. i wyniosły 4 658,1 mln zł. W strukturze tych przychodów 92,2% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 7,7% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 26,5%), a w dalszej kolejności w województwie małopolskim (11,1%) i śląskim (10,1%). Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były niższe o 10,2% od poniesionych w I półroczu 2019 r. i wyniosły 4 179,7 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,3% stanowiły koszty operacyjne, 0,6% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (25,5%). Wśród instytucji kultury najwyższe przychody ogółem i koszty ogółem osiągnęły gminne samorządowe jednostki organizacyjne (odpowiednio 2 658,4 mln zł i 2 386,9 mln zł).

Tarcza 5.0 – jaką pomoc oferuje branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Tarcza 5.0 – jaką pomoc oferuje branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej od 15 października 2020 r. mogą wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mogą oni skorzystać z 3 form wsparcia: świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień.

Jak dezynfekować powierzchnie

Resort kultury podaje wytyczne przy otwieraniu muzeów, galerii sztuki i innych instytucji kultury

Sprawdź wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19.  Wytyczne mają być wsparciem dla dyrekcji muzeów i innych wymienionych kategorii instytucji kultury w procesie przygotowania do ich ponownego otwarcia.

Sprawdź swój indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

Indywidualny rachunek podatkowy, zwany mikrorachunkiem, dotyczy PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie można już wpłacać podatku na dotychczasowe rachunki.

W jaki sposób skorygować naliczoną wpłatę

Pytanie: Podmiot zatrudniający nie uwzględnił nagrody dla pracownika jako składnika, od którego należy naliczyć i pobrać wpłatę do PPK. W jaki sposób należy dokonać korekty wpłat do PPK?

W jaki sposób informować pracowników o PPK

Pytanie: Czy mając na względzie obowiązki informacyjne pracodawcy, podmiot zatrudniający może np. drogą e-mailową informować pracowników o możliwościach związanych z PPK?

Przygotowanie systemu do obsługi wpłat do PPK

Pytanie: Przygotowując się do wdrożenia PPK, musimy dostosować nasz system kadrowo-płacowy do rozliczania wpłat. Proszę o informację, w jaki sposób będzie następować wymiana danych między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową?

PPK a zmienne składniki wynagrodzeń

Pytanie: Pracownik otrzymuje zmienne wartości składników wynagrodzeń (wynagrodzenie godzinowe) i nie wie, czy przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia. Jak postąpić, gdy dowie się 8 października 2019 r., że zarobił poniżej tego progu i złoży wniosek o obniżenie wkładu to należy to już uwzględnić przy najbliższej wypłacie 10 października 2019 r.?

PPK a przekroczenie 30-krotności

Pytanie: Od jakiej podstawy liczymy składki w przypadku przekroczenia trzydziestokrotności przychodu?

PPK a pracownik poniżej 26. roku życia

Pytanie: Czy w przypadku pracowników, którym nie pobieramy zaliczki na podatek (poniżej 26 lat) nie pobierany również zaliczki na podatek od wpłaty pracodawcy na PPK?