Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 na 5 przykładowych listach płac – razem ze składkami do PPK i bez składek do PPK

Z naszego ebooka dowiesz się, jak rozliczać wynagrodzenie w zależności od tego, czy pracownik jest uczestnikiem PPK, czy też nie. Pokazujemy to na 5 przykładowych listach płac.Od 1 stycznia 2021 r. wysokość wynagrodzenia za cały miesiąc pracy pracownika pełnoetatowego nie może być niższa niż 2.800,00 zł brutto. Jest to o 200 zł więcej niż w roku 2020. To efekt zmiany ustawowej płacy minimalnej, której poziom wpływa również na inne składniki pensji, które są wyliczane na bazie wynagrodzenia minimalnego. Sprawdź, jak rozliczać wynagrodzenie w zależności od tego, czy pracownik jest uczestnikiem PPK, czy też nie.POBIERZ EBOOKA!

Jak wyliczyć składki na PPK u pracownika artystycznego

Jak wyliczyć składki na PPK u pracownika artystycznego

Pytanie: Proszę o wyliczenie wynagrodzenia i składek na PPK po stronie pracownika i pracodawcy u pracownika artystycznego z następującym wynagrodzeniem miesięcznym: wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.445 zł brutto – składnik wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodu. Dodatek stażowy to 689 zł brutto. Dodatek dla koncertmistrza to 689 zł brutto. Ekwiwalent za własny instrument to kwota 176 zł.

Sankcje za niewłaściwe wdrożenie PPK

Sankcje za niewłaściwe wdrożenie PPK

Sprawdź, co grozi pracodawcy za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków związanych z tworzeniem PPK, np. za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK we właściwym terminie czy za zniechęcanie do uczestnictwa w PPK. Zobacz, jakie nowe uprawnienia - jeśli chodzi o PPK - uzyskała PIP. POBIERZ E-BOOKA!

Wypłaty i zwrot środków gromadzonych w PPK

Wypłaty i zwrot środków gromadzonych w PPK – przygotuj się na pytania ze strony swoich pracowników

Podstawowym celem tworzenia PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Warto wiedzieć, na jakich zasadach oraz w jaki sposób będzie można w przyszłości skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Sprawdź, o co może Cię spytać Twój pracownik.

PPK – jak się przygotować do wyboru instytucji finansowej

Pytanie: Jako samorządową instytucja kultury przystępujemy do PPK od 1stycznia 2021 r. Umowę z instytucją podpisujemy do 26 marca 2021 r., a umowę o prowadzenie do 10 kwietnia 2021 r. Mamy 2 związki zawodowe, więc z nimi pracodawca będzie konsultował wybór instytucji finansowej. Nie mamy informacji na chwilę obecną, czy wyboru dokona organizator. Kiedy najlepiej rozpocząć konsultacje ze związkami, kiedy informować pracowników, przeprowadzić szkolenie dla pracowników?

PPK – czy gminny ośrodek kultury jest jednostką sektora finansów publicznych

Pytanie: Czy gminny ośrodek kultury mający osobowość prawną jest jednostką sektora finansów publicznych? Czy zatem terminy wprowadzenia PPK to odpowiednio – umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r., – umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Wpłaty do PPK a 50-procentowe koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Miejska orkiestra symfoniczna od stycznia 2021 r. będzie zobowiązana do przystąpienia do PPK. Pracownikom artystycznym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie zasadnicze z 50% kosztami uzyskania przychodu. Czy w przypadku wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę można stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?

Wpłaty na PPK a podatek dochodowy i koszty pracodawcy – odpowiedzi na 10 pytań

Wpłaty na PPK a podatek dochodowy i koszty pracodawcy – odpowiedzi na 10 pytań

Wpłaty na PPK, zwłaszcza w części finansowanej przez podmiot zatrudniający wywołują określone skutki w podatku dochodowym. Przekonaj się, jak wpłaty na PPK wpływają na przychód uczestnika programu oraz jaki jest zakres przedmiotowego zwolnienia od podatku. Poznaj zasady zaliczania wpłat do PPK do kosztów uzyskania przychodów.

Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – lista płac

Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – przykładowa lista płac

Do ustalania podstawy wpłat do PPK trzeba stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z pewnymi wyłączeniami. Sprawdź, z jakimi. W przypadku zleceniobiorców wartość wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu kosztów uzyskania przychodu. To druga ważna zasada, o której musisz pamiętać.

Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Przy rozliczaniu wpłat do PPK opłacanych ze środków zakładu pracy nie wolno stosować 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Trzeba przy tym pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie wchodzą do podstawy wymiaru składek zusowskich, lecz stanowią dla zatrudnionej osoby opodatkowany przychód, który powstaje w miesiącu, w którym wpłata do PPK faktycznie jest przekazywana do wybranej instytucji finansowej. Sprawdź, jak sporządzić listę płac za pracownika, któremu przysługuję 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.