Dz.U.20..1314
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
(Dz.U. z dnia 29 lipca 2020 r.)

Na podstawie art. 67 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Określa się wzór:

1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia. 

§ 2.

Wzory dokumentów stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. poz. 1804 oraz z 2019 r. poz. 2114) mogą być stosowane pod warunkiem dołączenia do nich:

1) informacji o nieobowiązywaniu pouczeń zawartych w tych wzorach oraz

2) pouczeń zawartych w odpowiadających im wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego rozporządzenia

- nie dłużej jednak niż przez okres 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.
Załącznik 1 Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę
Załącznik 2 Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej
Załącznik 3 Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego
Załącznik 4 Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych
Załącznik 5 Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem
Załącznik 6 Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
Załącznik 7 Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego
Załącznik 8 Protokół odbioru dokumentu
Załącznik 9 Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej
Załącznik 10 Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Załącznik 11 Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych
Załącznik 12 Protokół zajęcia i odbioru ruchomości