uob 175

Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem

Zarówno państwowe jak i samorządowe instytucje kultury są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych. Nie mają one jednak obowiązku stosowania regulacji rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Nie są one, bowiem wymienione w katalogu podmiotów, które muszą stosować te przepisy. Jednak ze względu na sprawozdawczość budżetową można niektóre z rozwiązań wprowadzić. Oto praktyczne wskazówki, które Państwu w tym pomogą. Dzięki tej publikacji Czytelnik pozna odpowiedzi na pytania: jakich trzech ważnych przepisach trzeba pamiętać, budując zakładowy plan kont w instytucji kultury, jak powinno wyglądać zarządzenie dyrektora w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w danej instytucji, jakie dane powinien zawierać dowód księgowy, kto może dokonywać kontroli merytorycznej dowodów księgowych, kiedy dokonujemy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jak krok po kroku dokonywać inwentaryzacji, jak właściwie przechowywać zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe, do czego służą poszczególne konta

UOB 157-3

Prewspółczynnik i preproporcja w instytucjach kultury 2017. Najnowsze stanowiska organów podatkowych

Zanim instytucja kultury przystąpi do kalkulacji prewspółczynnika, powinna ustalić, czy VAT naliczony od zakupionych przez nią towarów jest związany wyłącznie z działalnością gospodarczą. Taki podatek instytucja kultury odliczy w całości albo z zastosowaniem proporcji, ale nie będzie liczyła do niego prewspółczynnika. Sprawdź, co radzą w tym temacie najlepsi specjaliści w Polsce. Dzięki tej publikacji Czytelnik pozna odpowiedzi na pytania:                                         Jakie są terminy odprowadzania podatku VAT w instytucjach kultury w 2017 roku zgodnie z nowym rozporządzeniem Jak stosować w praktyce nowe przepisy w VAT dotyczące proporcji Czy instytucje artystyczne tracą po wprowadzeniu prewspółczynnika Jak ustalamy prewspółczynnik – wzór Czy przy dniach nieodpłatnego wstępu do muzeum trzeba stosować prewspółczynnik – nowe interpretacje podatkowe Jak stosować w praktyce nowe przepisy w VAT dotyczące proporcji Jak ująć podatek VAT w wyniku korekty prewspółczynnika Jaki wpływ na obowiązek stosowania prewspółczynnika ma organizacja bezpłatnych koncertów przez filharmonię Jak traktować nieodpłatne usługi w teatrze Czy filharmonia udostępniająca nieodpłatne wejściówki stosuje prewspółczynnik

UOB 164okladka

Godziny pracy zleceniobiorców - jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r.

Do 31 grudnia 2016 r. strony mogły dowolnie kształtować wysokość wynagrodzenia, a nawet zastrzec w umowie, że zlecenie będzie wykonywane bez wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2017 r.  jednak, jeżeli strony ustaliły, że za wykonane czynności będzie przysługiwało wynagrodzenie, wówczas nie może ono być niższe niż 13 zł. Ta zmiana wywołała kolejne, dlatego też warto poznać odpowiedzi na następujące pytania: jak liczyć minimalną stawkę godzinową, jak postąpić, gdy zleceniobiorca nie dostarczy w terminie dokumentów potwierdzających wykonanie prac na zleceniu, jak możemy się zabezpieczyć, aby zleceniobiorca nie wykazywał w dokumentacji innej liczby godzin niż ustalone w umowie, jakie zapisy musimy wprowadzić od 1 stycznia do umów zlecenia już istniejących, jakich dokumentów wymagać od zleceniobiorcy od 2017 roku, czy do umów zlecenia musi być dołączony rachunek, jakie praktyczne wskazówki dla zleceniobiorców warto wywiesić na tablicy ogłoszeń, jak obecnie rozliczać umowy zlecenia z cudzoziemcami

UOB 161- okładka 1-4

Rozliczenia księgowe w kulturze 2017

 W książce najlepsi eksperci w zakresie rozliczeń księgowych w instytucji kultury rozwiewają kilkadziesiąt wątpliwości związanych z podatkiem PIT i CIT oraz rachunkowością w 2017 roku.  Instytucje kultury obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Przyjęte zasady należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawdź, jak stosować tę zasadę w praktyce.

UOB 147 - okładka 323,7x216 mm netto

Kalendarz dyrektora instytucji kultury 2017

Dyrektor instytucji kultury z jednej strony zarządza powierzoną sobie instytucją, z drugiej jest też zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników. A zarządzanie zarówno całą instytucją, jak i podwładnymi nie jest sprawą prostą. Sprawy nie ułatwia również często trudna współpraca z organizatorem. Warto ułatwić sobie pracę w całym 2017 roku – pomogą w tym wskazówki zamieszczone w Kalendarzu Dyrektora. Pomogą w tym Państwu wskazówki przygotowane przez naszego eksperta, Tomasza Króla. Z książki dowiedzą się Państwo również m.in.: Jakich błędów nie może zawierać akt powołania, aby miał moc prawną? Kto może zastępować dyrektora instytucji kultury w okresie jego urlopu, jeżeli w instytucji nie ma zastępcy? Jak należy traktować podległość dyrektora instytucji kultury pod decyzje kierownika wydziału w samorządzie odpowiedzialnego za sprawy kultury? Komu dyrektor samorządowej instytucji kultury przekazuje swoje wnioski o urlop wypoczynkowy? Jak rozliczać czas pracy dyrektora? Jakie składniki wynagrodzenia przysługują dyrektorowi?

uob 136

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

W 2017 roku wzrośnie kwota wolna od potrąceń komorniczych z zasiłków. Będzie to dotyczyć także zbiegu egzekucji komorniczych. Poznaj także inne zmiany w dokonywaniu potrąceń i nowe wskaźniki. Z książki "Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017" dowiesz się, jak dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia 2017 r. Z książki dowiesz się: co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji, których potrąceń można dokonywać bez zgody zatrudnionego, jak potrącać alimenty, jak postąpić, w razie gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy, jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami, jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może kosztować firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej, jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia, jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy, ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.

UOB 135_okladka

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury 2017

Podstawą prowadzenia działalności przez instytucje kultury jest majątek. W jego skład wchodzą zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i rzeczowy majątek trwały w formie środków trwałych. Sprawdźmy, jak je poprawnie ujmować, wyceniać, aktualizować i jakie wobec nich stosować stawki amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilansową budzącą wiele emocji wśród księgowych. Nie inaczej jest w przypadku instytucji kultury (IK). Polskie prawo bilansowe jest w tym zakresie zdecydowanie bardziej rygorystyczne w porównaniu z międzynarodowym. Największym problemem spotykanym w praktyce są kwestie ich wyceny, mierzalności, porównania. Sprawdźmy, jakie obowiązują w tym zakresie polskie i międzynarodowe uregulowania.

UOB 115 okladka

Rozliczenie podatkowe za 2016 rok. Terminy, formularze, obowiązki płatnika

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych za 2016 rok. Dlatego warto usystematyzować swoją wiedzę i sprawdzić krok po kroku, jak wypełnić poszczególne części formularzy podatkowych. Jeśli nie zdążymy złożyć formularzy w terminie, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności podatkowej, ale także jesteśmy narażeni na sankcje karne skarbowe. Sprawdź, jakie zmiany obowiązują w rozliczaniu podatków od wynagrodzeń w 2016 roku. Przekonaj się, jak rozliczyć z podatku swoich pracowników i współpracowników i w jakich terminach wywiązać się ze swoich obowiązków wobec fiskusa.

uob 118 - dobra-1str

Jak skutecznie chronić dane osobowe w instytucjach kultury. Zmiany w przepisach, odpowiedzi na pytania

Dzięki tej książce dyrektor instytucji kultury będzie mógł sprawdzić we własnym zakresie raz do roku, czy prowadzona przez niego polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z przepisami. Dzięki temu uniknie dotkliwych kar nakładanych w czasie kontroli przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Znajdź odpowiedzi na kilkadziesiąt ważnych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w instytucjach kultury. Na przykład na te, jak uniknąć oszustów, którzy twierdzą, że  certyfikują z ochrony danych osobowych, zwłaszcza z ramienia GIODO. A chronić trzeba wiele różnych danych osobowych - w zależności, czy mówimy o bibliotece, domu kultury czy teatrze.