UOB 277_okladka

Zamknięcie roku 2019 w księgach instytucji kultury

Dzięki wskazówkom zawartym w tej książce poprawnie zamkniesz księgi rachunkowe 2019 roku i sporządzisz sprawozdanie finansowe. Dowiesz się także, jakich terminów musisz przestrzegać i za co odpowiada dyrektor przy sporządzeniu bilansu. Sprawdź, jakie zmiany w księgowości wprowadzono w 2019 roku. Poznaj odpowiedzi na autentyczne pytania księgowych w instytucjach kultury.

UOB 284 okladka

Polityka rachunkowości w kulturze

Sprawdź, co może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i jaka jest odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury i pracowników księgowości. Sprawdź także, jak korygować powstałe błędy i jak rozliczać się z urzędem skarbowym. Poznaj odpowiedzi na autentyczne pytania księgowych w instytucjach kultury. Sprawdź, co zmienia się w rozliczaniu podatku VAT w 2019 i 2020 roku. Poznaj 96 odpowiedzi ekspertów na pytania nadsyłane przez Czytelników do redakcji pisma „Prawo i finanse w kulturze”. Sprawdź, jak rozliczać dotacje, księgować przychody, rozliczać podatek u źródła, wynajem pomieszczeń, split payment.

uob243-3d

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019 – najnowsze wydanie już dostępne

Sprawdź najnowsze wydanie książki „Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019”. Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych.

UOB 240 okladka

Polityka rachunkowości w kulturze. Odpowiedzi na 70 pytań Czytelników pisma Prawo i finanse w kulturze

Poznaj odpowiedzi na pytania nurtujące dyrektorów i księgowych instytucji kultury, m.in.: czy można zaliczyć paragon do kwoty np. 10 zł jako dowód księgowy; jak prawidłowo zaksięgować kaucję oraz opłaty za media; czy w umowie sprzedaży galeria powinna umieścić zapisy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych; jak ewidencjonować VAT naliczony, który dotyczy wydatków pokrytych z dotacji organizatora; jaką stawkę VAT zastosować za zajęcia brydża dla dorosłych organizowanych w ośrodku kultury; jak należy zaksięgować darowiznę; jak rozliczyć podatek u źródła i czy musimy żądać od kontrahenta certyfikatu rezydencji; czy odsetki i prowizje od kredytu zwiększają wartość środka trwałego; na co instytucja kultury może wydać zaoszczędzone na wynagrodzeniach osobowych środki

uob 175

Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem

Zarówno państwowe jak i samorządowe instytucje kultury są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych. Nie mają one jednak obowiązku stosowania regulacji rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Nie są one, bowiem wymienione w katalogu podmiotów, które muszą stosować te przepisy. Jednak ze względu na sprawozdawczość budżetową można niektóre z rozwiązań wprowadzić. Oto praktyczne wskazówki, które Państwu w tym pomogą. Dzięki tej publikacji Czytelnik pozna odpowiedzi na pytania: jakich trzech ważnych przepisach trzeba pamiętać, budując zakładowy plan kont w instytucji kultury, jak powinno wyglądać zarządzenie dyrektora w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w danej instytucji, jakie dane powinien zawierać dowód księgowy, kto może dokonywać kontroli merytorycznej dowodów księgowych, kiedy dokonujemy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jak krok po kroku dokonywać inwentaryzacji, jak właściwie przechowywać zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe, do czego służą poszczególne konta

UOB 157-3

Prewspółczynnik i preproporcja w instytucjach kultury 2017. Najnowsze stanowiska organów podatkowych

Zanim instytucja kultury przystąpi do kalkulacji prewspółczynnika, powinna ustalić, czy VAT naliczony od zakupionych przez nią towarów jest związany wyłącznie z działalnością gospodarczą. Taki podatek instytucja kultury odliczy w całości albo z zastosowaniem proporcji, ale nie będzie liczyła do niego prewspółczynnika. Sprawdź, co radzą w tym temacie najlepsi specjaliści w Polsce. Dzięki tej publikacji Czytelnik pozna odpowiedzi na pytania:                                         Jakie są terminy odprowadzania podatku VAT w instytucjach kultury w 2017 roku zgodnie z nowym rozporządzeniem Jak stosować w praktyce nowe przepisy w VAT dotyczące proporcji Czy instytucje artystyczne tracą po wprowadzeniu prewspółczynnika Jak ustalamy prewspółczynnik – wzór Czy przy dniach nieodpłatnego wstępu do muzeum trzeba stosować prewspółczynnik – nowe interpretacje podatkowe Jak stosować w praktyce nowe przepisy w VAT dotyczące proporcji Jak ująć podatek VAT w wyniku korekty prewspółczynnika Jaki wpływ na obowiązek stosowania prewspółczynnika ma organizacja bezpłatnych koncertów przez filharmonię Jak traktować nieodpłatne usługi w teatrze Czy filharmonia udostępniająca nieodpłatne wejściówki stosuje prewspółczynnik

UOB 164okladka

Godziny pracy zleceniobiorców - jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r.

Do 31 grudnia 2016 r. strony mogły dowolnie kształtować wysokość wynagrodzenia, a nawet zastrzec w umowie, że zlecenie będzie wykonywane bez wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2017 r.  jednak, jeżeli strony ustaliły, że za wykonane czynności będzie przysługiwało wynagrodzenie, wówczas nie może ono być niższe niż 13 zł. Ta zmiana wywołała kolejne, dlatego też warto poznać odpowiedzi na następujące pytania: jak liczyć minimalną stawkę godzinową, jak postąpić, gdy zleceniobiorca nie dostarczy w terminie dokumentów potwierdzających wykonanie prac na zleceniu, jak możemy się zabezpieczyć, aby zleceniobiorca nie wykazywał w dokumentacji innej liczby godzin niż ustalone w umowie, jakie zapisy musimy wprowadzić od 1 stycznia do umów zlecenia już istniejących, jakich dokumentów wymagać od zleceniobiorcy od 2017 roku, czy do umów zlecenia musi być dołączony rachunek, jakie praktyczne wskazówki dla zleceniobiorców warto wywiesić na tablicy ogłoszeń, jak obecnie rozliczać umowy zlecenia z cudzoziemcami

UOB 161- okładka 1-4

Rozliczenia księgowe w kulturze 2017

 W książce najlepsi eksperci w zakresie rozliczeń księgowych w instytucji kultury rozwiewają kilkadziesiąt wątpliwości związanych z podatkiem PIT i CIT oraz rachunkowością w 2017 roku.  Instytucje kultury obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Przyjęte zasady należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawdź, jak stosować tę zasadę w praktyce.

UOB 147 - okładka 323,7x216 mm netto

Kalendarz dyrektora instytucji kultury 2017

Dyrektor instytucji kultury z jednej strony zarządza powierzoną sobie instytucją, z drugiej jest też zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników. A zarządzanie zarówno całą instytucją, jak i podwładnymi nie jest sprawą prostą. Sprawy nie ułatwia również często trudna współpraca z organizatorem. Warto ułatwić sobie pracę w całym 2017 roku – pomogą w tym wskazówki zamieszczone w Kalendarzu Dyrektora. Pomogą w tym Państwu wskazówki przygotowane przez naszego eksperta, Tomasza Króla. Z książki dowiedzą się Państwo również m.in.: Jakich błędów nie może zawierać akt powołania, aby miał moc prawną? Kto może zastępować dyrektora instytucji kultury w okresie jego urlopu, jeżeli w instytucji nie ma zastępcy? Jak należy traktować podległość dyrektora instytucji kultury pod decyzje kierownika wydziału w samorządzie odpowiedzialnego za sprawy kultury? Komu dyrektor samorządowej instytucji kultury przekazuje swoje wnioski o urlop wypoczynkowy? Jak rozliczać czas pracy dyrektora? Jakie składniki wynagrodzenia przysługują dyrektorowi?